برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیقی پیرامون اکو پارک های شهری (نمونه شهر مشهد)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارائه ضوابط و معیارهای برنامه ریزی و طراحی اکولوژیکی پارک های شهری، شناسایی و معرفی نمونه هایی از الگوهای" اکو ـ پارک" به منظور غنابخشی به ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری در ایران، آشنا نمودن مدیران فضای سبز شهری با اصول و مبانی و معیارهای "اکو ـ پارک ها"، امکان بکارگیری ضوابط و معیارهای اکوپارک در طراحی پارک های جدید و سازگاری پارک های موجود با معیارهای آن و مقایسه سه نمونه از پارک های موجود شهر مشهد (محله ای، منطقه ای و شهری) با اصول پارک های اکولوژیکی و شناخت میزان تفاوت ها و شباهت ها اجرا شد.
بررسی و ارزیابی شاخص های اکولوژیک در پارک های شهر مشهد نشان داد که وضعیت جاری در این پارک ها به لحاظ اکولوژیکی نامناسب بوده و تعداد کمی از اصول مورد توجه قرار گرفته است. هر چند این مساله و توجه به آن از نکاتی است که در دهه های اخیر در کشور ما و به پیروی از سایر کشورهای پیشرو آغاز شده است. کشورهایی که ابتدا با مطرح کردن شعار توسعه پایدار و سپس با تشکیل جنبش ها و نهضت های مختلفی با نام نهضت سبز و اکولوژیک گام های اولیه را در این زمینه برداشتند. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این تحقیق و انتخاب شاخص های مورد نیاز جهت طراحی اکوپارک های شهری و یا ارتقای پارک های شهری موجود به شرایط اکولوژیک پیشنهادهایی در سطوح گوناگون مدیریتی، طراحی، برنامه ریزی و فرهنگی ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):