برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای بازی های آموزشگاهی استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تحقیق حاضر به تحلیل محتوای بازی های آموزشگاهی استان خراسان رضوی پرداخته است. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از مفاهیم جامعه شناختی، ویژگی های محتوایی بازی های نوجوانان ـ نظیر وجود همکاری یا رقابت، گروهی بودن، نوع همکاری، پاداش در بازی و نظایر آن ـ مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، 50 بازی پرطرفدار استان خراسان رضوی انتخاب گردید و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، محتوا و ساختار بازی ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل این بازی ها نشان داد که میزان گروه محوری در بازی های غیر رسمی کمتر از بازی های رسمی است و فرد محوری در بازی های غیر رسمی بیش از بازی های رسمی می باشد. همچنین تحلیل ساختار کنشی بازی های غیررسمی نشان داد که بیشترین الگوی کنشی بازی های غیررسمی، «حمله و گریز» است، در حالیکه الگوی غالب بازی های رسمی «حمله و دفاع» می باشد. در بازی های دخترانه بیش از بازی های پسرانه به رعایت حدود و ضوابط پرداخته شده، در حالی که بازی های پسرانه بیشتر به کسب امتیاز و موفقیت در درون قواعد بازی اهمیت داده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):