برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آگاهی و عملکرد دینی دانش آموزان دوره راهنمایی خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: کارشناسی تحقیقات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

طرح پژوهشی حاضر با هدف توصیف انواع ابعاد دینداری دانش آموزان طبق الگوی گلاک و استارک آغاز شده، که بعد اخلاق توسط خود محقق به این الگو اضافه گردیده است سوال اصلی تحقیق این بود که دانش آموزان تا چه اندازه دیندارند و نقاط ضعف یا قوت آنها در کدام یک از ابعاد دین بیشتر یا کمتراست. جامعه آماری طرح دانش آموزان دوره راهنمایی خراسان رضوی بود. 600 نفر به عنوان نمونه انتخاب و نمونه گیری با روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بسته و استاندارد شده، برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی سازه بهره گرفته شده است. لذا برمبنای سازه های اصلی آگاهی و عملکرد دینی از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس (متعامد) استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده های گردآمده با نرم افزار SPSSمورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که میانگین شاخص آگاهی دینی پاسخگویان 3.87 که درسطح بالایی قرار دارد، میانگین شاخص مناسک دینی دانش آموزان 2.24، میانگین شاخص تجربه دینی 3.82، میانگین شاخص پیامد دینی پاسخگویان 3.52 و میانگین شاخص اخلاق دینی دانش آموزان 3.70 بوده است که در نهایت میانگین شاخص عملکرد دینی پاسخگویان (مناسک دینی، تجربه دینی، پیامد دینی و اخلاق دینی) 3.54 می باشد. میزان دینداری دانش آموزان دختر و پسر با استفاده از آزمون یومن ویتنی نشان داد که در ابعاد مناسکی و اخلاق تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر مشاهده می شود. میزان دینداری دانش آموزان با استفاده از آزمون کراسکال والیس نشان داد که در سطح تجربی و پیامدی برحسب شغل پدر با یکدیگر تفاوت دارند و در سطوح پیامدی، اخلاق و عملکرد دینی برحسب محل سکونت نیز تفاوت مشاهده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):