برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جلوه های ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس طی سال های 1360 تا 1386گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: بنیاد شهید وامور ایثارگران انقلاب اسلامی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تحقیق حاضر به تحلیل محتوای جلوه های ایثار و شهادت در فیلم های سینمای دفاع مقدس از سال 1360 تا 1386 پرداخته است. بدین ترتیب سعی شد تا با تعریف جامعه شناختی ایثار و شهادت به عنوان یک کنش، ویژگی های کنشگران و عناصر موجود در آن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از 166 فیلم سینمایی بلند سالیان 1360 تا 1386 که در حوزه سینمای دفاع مقدس تولید و اکران شده است، 62 فیلم به عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی میزان ظهور و چگونگی تغییرات جلوه های ایثار و شهادت در طی این سال ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از فزونی جلوه های انفرادی، مردانه و نام های دینی در بین کنشگران ایثار و شهادت است. در حوزه کنش های ایثارگرانه، عمده کنش ها از جنس حضور در منطقه خطرخیز و مبارزه یا درگیری با دشمن و منابع ایثار نیز به طور غالب به احتمال از دست دادن جان ایثارگر یا پذیرش آسیب بوده است. متقابلا، منبع عمده دریافتی توسط ایثارگیرندگان نجات جان و سپس نابودی دشمن بوده است. کنش های ایثار در سینمای دفاع مقدس پس از جنگ افزونی اندک بیشتری نسبت به تولیدات این سینما در دوران جنگ داشته، حضور زنان بیشتر شده و میانگین سن ایثارگران نیز در سینمای دفاع مقدس پس از جنگ کاهش یافته است.
جلوه های شهادت عمدتا فردی و با افراد مذکر جوان و دارای اسامی دینی نمودار شده است. شهدا عمدتا حین عملیات نظامی، شلیک به دشمن و حین پناه گرفتن یا گریز به شهادت رسیده اند. ابزار عمده شهادت اسلحه و سپس سلاح های انفجاری بوده است. همچنین جلوه های شهادت در فیلم های دفاع مقدس پس از جنگ از فراوانی نسبی بیشتری برخوردار بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):