نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تمایل به رفتارهای وندالیستی دانش آموزان شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مسایل اجتماعی، موضوعات و دغدغه هایی هستند که از سوی مردم یا حافظان نظم جامعه، به عنوان پدیده هایی مغایر با ارزش ها و هنجارهای جامعه شناخته می شوند. وندالیسم یکی از صور مسایل اجتماعی محسوب می شود که به معنای تخریب عمدی و ارادی اموال عمومی می باشد که نمودهای آن را می توان در شکستن شیشه ها، تخریب میز و صندلی، خراب کردن آسانسورها، پاره کردن کتاب ها، تخریب اتوبوس ها و صدها رفتار دیگر مشاهده کرد.
این پژوهش سعی در شناسایی و بررسی گرایش به رفتارهای وندالیستی و عوامل موثر بر آن داشته است. جامعه آماری این پژوهش دختران و پسران دبیرستانی شهر کرمانشاه بوده و حجم نمونه آن 400 نفر انتخاب شده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار مورد استفاده آن نیز، پرسشنامه انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داده است که میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در بین دانش آموزان دبیرستانی بین بسیار کم می باشد. نتایج نشان داده است که متغیر های مستقل جنسیت، سن، مدرسه محل تحصیل، رشته تحصیلی، مهاجرت والدین، همزیستی والدین، تعداد افراد خانواده، شغل مادر، تحصیلات مادر، درآمد خانواده، هزینه خانواده، دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به خانواده، تراکم جمعیت، پایبندی به مذهب، ترس از عواقب بزهکاری، دوستان، احساس تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، طراحی شهری و شیوه گذراندن اوقات فراعت برروی میزان گرایش به انجام رفتارهای وندالیستی موثرند. مهمترین عامل تاثیرگذار متغیر تاثیر دوستان است که دارای بیشترین بتا می باشد و پس از آن متغیرهای دلبستگی به مدرسه، احساس تعلق اجتماعی، طراحی شهری، کنترل اجتماعی، ستیز اجتماعی و تعداد افراد خانواده به ترتیب اهمیت بر میزان گرایش به وندالیسم تاثیرگذار بوده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):