برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان کرمانشاه در سال 1388گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند1388

کارفرما: دفتر مطالعات وتحقیقات کاربردی ناجا کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مسله امنیت از گذشته همواره یکی از دغدغه های اصلی انسان و جوامع بشری به شمار رفته و به اعتقاد برخی از دانشمندان این حوزه، دلیل اصلی دست شستن از آزادی و حیات طبیعی و تن دادن به زیست جمعی می باشد. با ورود به هزاره جدید، جهان شاهد رشد جمعیت و شهرنشینی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. این روند موجب گسترش پیکره شهرها و شکل گیری الگوی جدیدی از شهرهای بزرگ شده است. ظهور و پیدایی چنین شهرهایی همراه با بروز مسایل مختلف شهری از قبیل گسترش حاشیه نشینی، افزایش جرایم اجتماعی و در مجموع افزایش بی نظمی شهری و کاهش امنیت اجتماعی بوده است. اکثر صاحب نظران بر این عقیده اند که امنیت یک مفهوم (Objective)، بیرونی و عینی و احساس امنیت یک مفهوم (Subjective) درونی و ذهنی است. امنیت یعنی فقدان عوامل تهدید کننده فرد، یعنی انسان در شرایطی امنیت دارد که عوامل تهدید کننده نداشته باشد، مثل تهدید جسمانی، روانی و از بین بردن نظم، نکته دیگر احساس امنیت است، به زبان ساده احساس امنیت یعنی اینکه فرد در درون خود تهدیدی را احساس نکند. ممکن است این احساس امنیت با امنیت واقعی تناسب داشته باشد و ممکن هم هست که تناسب نداشته باشد، یعنی در شرایطی ایمنی عینی وجود نداشته باشد و فرد احساس امنیت داشته باشد یا اینکه عوامل ایجاد کننده امنیت واقعا وجود داشته اما فرد احساس امنیت نداشته باشد. برقراری احساس امنیت در جامعه باعث تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی در بین تمامی اقشار جامعه خواهد شد و یکی از راه هایی است که باعث گسترش انسجام اجتماعی شده و به تقویت روابط بین اعضای جامعه با همدیگر و نهادهای اجتماعی و مدنی می گردد.
روش پژوهش مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر کرمانشاه تشکیل داده اند که جمعیت آنها 795863 نفر است که پس از انجام پیش آزمون با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 451 نفر به دست آمد. چارچوب نظری این پژوهش با استفاده از پیشینه تحقیق و همچنین نظریات مرتبط با موضوع مورد مطالعه مانند رویکرد دولت محور، جامعه محور، میران میتار، نظریات احساس، رویکرد آسیب پذیری، رویکرد تجربه جرم و نظریه فضای قابل دفاع شهری تدوین شده است. بر اساس یافته های تحقیق میانگین احساس امنیت شهروندان بر روی یک طیف 5 نمره ای 2.8 است. رابطه متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تاهل، شغل، تصور فرد ازخود، پایبندی به مذهب، وقوع جرم در منظر افراد، میزان جرم، رعایت نکات ایمنی، اطلاع رسانی رسانه ها، عملکرد قانون، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی با متغیر وابسته تحقیق معنی دار بوده است. میزان ضریب تعیین در مدل نهایی رگرسیون چند متغیری برابر 0.55 است که نشان می دهد این میزان از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل وارد شده در مدل تبیین شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):