برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش رضایت سهامداران شرکت فارس تکابگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: شرکت فارس تکاب

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این تحقیق با هدف سنجش رضایت سهامداران شرکت فارس تکاب و عوامل موثر بر آن انجام شد. در این تحقیق بعد از بررسی ادبیات تحقیق با استفاده از چارچوب ها و مدل های رضایت مشتری و نظریه پاسخگویی مدلی برای بررسی رضایت سهامداران شرکت تنظیم شد. پرسشنامه تحقیق با استفاده از مدل تجربی تحقیق برای اندازه گیری متغیرهایی مانند نگرش نسبت به شرکت، میزان اطلاع و آگاهی در مورد شرکت، کیفیت و کمیت اطلاع رسانی، میزان انتظارات و ارزش دریافتی از شرکت میزان مسوولیت پذیری شرکت از نظر سهامداران طراحی شد. پرسشنامه طراحی شده در میان نمونه ای تصادفی از سهامداران شرکت فارس تکاب تکمیل شد. نمونه شامل 185 سهامدار شاغل و 157 سهامدار بازنشسته صنعت نفت بود که پرسشنامه شاغلین در محل کار و پرسشنامه بازنشستگان در کانون بازنشستگان صنعت برق به ایشان ارائه گردید.
نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها کدگذاری شده و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج توصیفی نشان داد که اکثریت پاسخگویان دارای نگرش منفی نسبت به شرکت بوده و درصد کمی نگرش مثبتی نشان داده اند. همچنین سهامداران فارس تکاب اکثرا معتقدند شرکت به اندازه کافی مسوولیت پذیر نیست. میزان اطلاع و آگاهی از شرکت فارس تکاب در مجموع کم بوده است اما میزان انتظارات بسیار بالا است به طوری که 82 درصد از سهامداران انتظارات بالایی از شرکت داشته اند. بیش از 60 درصد از پاسخگویان ارزش سرمایه گذاری در فارس تکاب را کم می دانند.
تحلیل های دو متغیره نشان می دهد که همه متغیرهای اندازه گیری شده به جز جنسیت و میزان سهام با میزان رضایت کلی رابطه معناداری داشته اند. نتایج به دست آمده از متغیرهای اسمی و رتبه ای نشان داد کسانی که جوانتر بوده، شاغلند، پست های مدیریتی دارند و دارای تحصیلات لیسانس هستند از شرکت راضی ترند. مدیران و کارکنان شرکت های غیردولتی (نیمه دولتی و خصوصی) رضایت بیشتری نسبت به کارکنان شرکت برق منطقه ای یا بازنشستگان داشته اند.
نتایج رگرسیون های جداگانه برای شاغلین و بازنشستگان نشان داد که رده شغلی برای شاغلین اهمیت دارد در واقع کارشناسان و مدیران راضی تر از کارگران و کارمندان هستند. اما برای بازنشستگان متغیر نگرش اهمیت بسیار بیشتری نسبت به دیگر متغیرها دارد. در واقع بازنشستگان صنعت برق فارس به دلیل اینکه شاغل نیستند و از نزدیک درگیری کاری با صنعت برق ندارند، همچنین به دلیل ضعف ارتباطی شرکت با سهامداران که بازنشستگان بیشتر آن را احساس می کنند و احتمالا به دلیل تجربیات، شنیده ها و دیده های قبلی خود تصور خوبی از شرکت فارس تکاب، نوع اداره و مدیریت آن و مسوولین آن ندارند. به همین دلیل با وجود این که خود اذعان داشتند اطلاعی از کار شرکت و فعالیت های آن ندارند نارضایتی زیادی از آن ابراز کرده و به شرکت و مسوولین آن اعتماد ندارند. بی خبری خود از شرکت را عمدی دانسته و آن را شاهدی می دانند که نباید به شرکت اعتماد داشت. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده و پیشنهادات سهامداران، پیشنهادات عملی برای برنامه ریزی و هدف گذاری آینده ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):