برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین تغییرات اپی ژنتیک (متیلاسیون DNA) با پارامترهای اسپرمی، میزان لقاح و ارتباط آن با سایر تست های عملکرد اسپرم از جمله CMA3 و SCDگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
تولائی مرضیه (همکار طرح)
رضوی شهناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: اسپرماتوزوآ مردان نابارور اغلب دارای نقص های عملکردی و ساختاری متفاوتی می باشد. از جمله این نقایص آسیب DNA اسپرم است که می تواند ناشی از فراگمانتاسیونDNA ، بسته بندی نامناسب کروماتین و نقصهای اپی ژنتیک باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بوده و نمونه های مایع منی از 92 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جمع آوری شد. بخشی از نمونه های مایع منی جهت آنالیز پارامترهای اسپرمی بر اساس معیار WHO و بخش اعظم آن جهت انجام ICSI و IVF آماده گردید. باقیمانده نمونه جهت ارزیابی وضعیت کروماتین از جمله کمبود پروتامین(CMA3) ، فراگمانتاسیون DNA (Sperm Chromatin Dispersion) و متیلاسیون DNA توسط رنگ آمیزی ایمنوفلورسنت مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: ارتباط معنی دار بین درصد اسپرم های CMA3 مثبت با فراگمانتاسیون DNA، میزان لقاح و درصد مورفولوژی غیر طبیعی (P<0.05) وجود دارد. در حالی که ارتباطی بین درصد مورفولوژی غیر طبیعی و میزان متیلاسیون DNA مشاهده نشد. به علاوه درصد فراگمانتاسیون DNA ارتباط معکوس معنی داری را با میزان لقاح ICSI (P=0.03) درصد مورفولوژی طبیعی و میزان متیلاسیون DNA نشان داده در صورتی که بر میزان باروری در بیماران IVF تاثیر چندانی نداشته است. به علاوه، ارتباط بین فراگمانتاسیون DNA، کمبود پروتامین و متیلاسیون DNA اسپرم با میزان کلیواژ، کیفیت جنین و حاملگی بررسی شد که از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های آماری همبستگی و آزمون تی صورت گرفت.
نتیجه گیری: نمونه های منی هتروژن بوده و احتمالا شامل اسپرم با نقایص متفاوت می باشد. پارامترهای مورد ارزیابی در این مطالعه، بیانگر تاثیر نقایص اسپرمی مانند کمبود پروتامین و میزان فراگمانتاسیون
DNA بر روی میزان لقاح است در صورتی که بر روی تکامل و میزان حاملگی موثر نبوده است. اگرچه احتمالا تاثیر این نقایص بر روی نوزادان حاصل از ART در آینده نیاز به تحقیق بیشتری دارد.کلیدواژگان: متیلاسیون DNA، کمبود پروتامین، فراگمانتاسیون DNA، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم بداخل تخمک (ICSI)، کرومومایسین

 
 
Title:

Assessing the sperm DNA damages on Assisted Reproductive Technology outcomeAbstract:

Introduction: Spermatozoa from infertile men often have multiple structural and functional defects. Sperm DNA damage is one of these defects that may result from DNA fragmentation, abnormal chromatin packaging, and epigenetic defects. In this study the effect of sperm DNA damages on Assisted Reproductive Technology (ART) outcome is investigated.
Materials and Methods: This study is an experimental research. Semen samples were obtained from 92 couples referred to Isfahan Fertility and Infertility Center for Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) and In Vitro Fertilization (IVF) treatment. Samples were examined for concentration, morphology and motility according to the WHO guidelines. Semen samples were processed for routine ICSI and IVF using discontinuous Pure Sperm Gradients. After insemination of oocytes, the remaining semen samples were used for evaluation of global DNA methylation, protamine deficiency, and DNA fragmentation using immunostaining, chromomycin A3 (CMA3) and Sperm Chromatin Dispersion (SCD) test. Data was analyzed using descriptive statistics, t-test and correlation coefficient.
Results: The percentage of CMA3 showed a significant positive correlation with percentage of normal morphology, DNA fragmentation and fertilization rate (p<0.05). However, no correlation was found between sperm normal morphology and global DNA methylation. In addition, percentage of DNA fragmentation showed a significant negative correlation with fertilization rate in ICSI patients (p=0.03), percentage of normal morphology and global DNA methylation. However, this parameter did not significantly affect fertilization rate in IVF patients. During this study, analysing the relation between protamine deficiency, global DNA methylation and DNA fragmentation with cleavage, embryo quality score and pregnancy was done. No significant correlations were observed between these parameters.
Conclusion: Semen samples are heterogeneous population, and may contain sperm with different defects. Sperm defects such as protamine deficiency DNA fragmentation, which was assessed during this study, may affect fertilization but does not affect subsequent development and pregnancy. However, effect of these defects on future of ART children awaits further research.Keyword(s): DNA methylation, protamine, deficiency, DNA fragmentation, In Vitro Fertilization, Intra Cytoplasmic Sperm Injection, Chromomycin A3