برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

میزان تاثیر گردش خون اطراف فولیکولی بر نتایج سیکل درمانی IVF/ICSI با استفاده از سونوگرافی کالر و پاورداپلرگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (مسئول طرح)
احمدی فیروزه (مسئول طرح)
غفاری فیروزه (همکار طرح)
زعفرانی فاطمه (همکار طرح)
کریمیان لیلی (همکار طرح)
ملااحمدی فهیمه (همکار طرح)
جهانگیری نادیا (همکار طرح)
شعبانی فاطمه (همکار طرح)
سلمان یزدی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف: پاسخ طبیعی تخمدان به هورمونها و جریان خون اطراف فولیکولی نقش مهمی در تحریک تخمک گذاری و بلوغ تخمک دارد. مطالعات قبلی نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین جریان خون تخمدان و اطراف فولیکول، لانه گزینی و حاملگی شیمیایی وجود دارد.
روش انجام کار: در مجموع 29 بیمار تحت درمان در سیکل های
IVF/ICSI قرار گرفتند. بیماران با شرایط سنی کمتر از 40 سال، سطح FSH کمتر 10mIU در روز سوم، قاعدگیهای منظم و دارای سه فولیکول غالب بزرگتر 16 میلی متر در این مطالعه وارد شدند. جریان خون اطراف فولیکولی با استفاده از سیستم grading به جهار گرید فولیکولی (grade1<25%, grade2<50%, grade3<75% grade4>75%) مورد مطالعه قرار گرفت و اکو سیگنال آنها ثبت شد. بیمارانی که دارای واسکولاریتی پائین بودند (گرید 1 و 2) در گروه A و گروهی که حداقل یک فولیکول با واسکولاریتی بالا (گرید 3 و 4) بودند در گروه B قرار گرفتند.
نتایج: متوسط سن زنان در گروه
32.2±6.1A و در گروه 36.2±4B بود. تفاوت معنی دار آماری در میانگین BMI، میانگین سطح استرادیول سرم در روز تزریقHCG ، میانگین تعداد های مصرفی، تعداد اووسیت های بدست آمده، تعداد اووسیتهای MII بدست آمده، تعداد جنین های تشکیل شده و فولیکو های تهی در دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که واسکولاریتی اطراف فولیکول نقش مهمی در نتایج سیکل های کمک باروری ندارد. البتع مطالعات بعدی با حجم نمونه بیشتر نیاز می باشد تا نتایج این مطالعه تائید شود
.کلیدواژگان: گردش خون اطراف فولیکولی، سونوگرافی کالر و پاور داپلر، روش های درمانی کمک باروری

 
 
Title:

Power Doppler ultrasound assessment of perifollicular blood flow on outcome of in-vitro fertilization cycleAbstract:

Objective: Normal ovarian responsiveness and follicular blood flow plays a significant role in ovulation and maturation of oocyte. Previous studies show a direct correlation between ovarian and follicular blood flow, implantation and chemical pregnancy.
Methods: A total of 29 patients undergoing IVF/ICSI cycles were analysed. They were aged <40 years with basal FSH<10 IU/I, regular cyclicity, and maximum of three follicle on the day of HCG injection. Vascular perfusion was studied using a grading system based on the follicular circumference (grade1<25%, grade2<50%, grade3<75%, grade4>75%) that depicted an echo signal. The patients who had low-grade vascularity were classified as group A (grades 1 and 2) and whearas those with at least one follicle with high grade vascularity were group B (grade 3 and 4).
Results: The mean age of the women in group A and B were 32.2±6.1 and 36.2±4 respectively. There were no significant differences in the mean of BMI, mean of serum E2 concentration on day of hCG administration, mean of used HMG, number of oocyte retrieved, number of MII oocyte, number of embryos and rate of empty follicle between two groups.
Conclusion: This study suggests that high grade prefollicular vascularity dose not have an important role in the outcome of the ART cycles. Of course the further studies with a larger sample size are needed to comfirme these results.Keyword(s): perifollicular blood flow, Power doppler ultrasound, ART cycles