برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تحولات بخش صنعت استان مرکزی و مقایسه آن با کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد و توسعه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

ارائه هرگونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آینده اقتصاد استان مرکزی و تعیین استراتژی توسعه حوزه های صنعتی، نیازمند انجام مطالعه ای پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد استان و مقایسه آن با وضعیت کشور می باشد. به همین دلیل در راستای تهیه فاز اول شبکه برنامه گروه پژوهشی اقتصاد توسعه جهاددانشگاهی استان مرکزی می بایست تحولات بخش صنعت استان مرکزی بررسی گردد. در این راستا، ابتدا تاریخچه و وضع موجود صنعت استان بررسی شده و سپس به تحلیل وضعیت صنعت استان و مقایسه تطبیقی با کشور پرداخته شده است.
در بخش وضع موجود صنعت استان مرکزی، تعداد کارگاه ها، وضع مالکیت و مدیریت، وضعیت حقوقی و وضعیت اقتصادی کارگاه های صنعتی بررسی شده و با توجه به اینکه آخرین آمار موجود به تفکیک شهرستانی برای سال 1385 در دسترس بوده، این مطالعه بر اساس نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر سال 1385 تدوین شده است. در ادامه نیز با بررسی تغییرات کارگاه های صنعتی به مقایسه وضعیت استان مرکزی با کشور، شهرستان های استان مرکزی با کل استان و شهرستان ها با کشور پرداخته شده و به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است
.
نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از آن است که استان مرکزی به لحاظ تعداد کارگاه، ارزش داده ها (شاغلان و سرمایه ثابت)، ارزش ستانده ها و ارزش افزوده در بخش صنعت با کشور همسو بوده و از رشد مثبتی برخوردار می باشد، همچنین رشد استان از کشور کمتر بوده که این می تواند به دلیل رشد سایر استان ها نسبت به استان مرکزی باشد. عمده فعالیت هایی که استان در آنها دارای وضعیت بهتری نسبت به کشور بوده عبارت از فعالیت های «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده (کد 29)»، «تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ... (کد 33)» و «تولید مبلمان و مصنوعات
طبقه بندی نشده (کد 36)» می باشد.
از نتایج دیگر تحقیق می توان به این مورد اشاره نمود که در مقایسه بخش صنعت شهرستان های استان مرکزی با کل استان به لحاظ ارزش ستانده، ارزش داده ها و ارزش افزوده، مشاهده شده که برخی شهرستان ها با استان همسو بوده و از رشد کمتر یا بیشتر برخوردار بوده اند و برخی با استان همسو نمی باشند. شهرستان های اراک و کمیجان، خمین و دلیجان جز شهرستان هایی هستند که عمدتا با کل استان همسو بوده اما از رشد کمتری نسبت به استان برخوردار بوده و می توان گفت نسبت به استان وضعیت پس رونده ای دارند. البته دلیل مهم دیگر این مساله می تواند رشد بیشتر کارگاه های صنعتی در سایر شهرستان های استان باشد و با مقایسه بخش صنعت شهرستان های استان مرکزی با یکدیگر مشاهده می شود که تغییرات تمامی شهرستان ها با یکدیگر همسو می باشد، لیکن شهرستان های تفرش و آشتیان از رشد بالاتر و دلیجان و خمین از رشد پایین تری نسبت به سایر شهرستان ها برخوردارند و شهرستان های تفرش و آشتیان در ارزش داده ها
(نهاده ها)، ستانده ها و ارزش افزوده رشد بالاتری نسبت به کشور دارند و دو شهرستان دلیجان و خمین از رشد پایین تری برخوردارند.کلیدواژگان: تحولات بخش صنعت، استان مرکزی

 
 
Title:

Study of changes in industry section of Markazi province and comparison with the countryAbstract:

Providing any perspective about role and position of the industry sector in future of economy of Markazi Province and determining the development strategies for industrial domains requires conducting a research on the past events and the existing conditions of this sector in the province’s economy and to compare it with the country’s status. For this reason, in order to prepare the first phase of the economy – researching group’s program network of Jihad Daneshgahi of Markazi Province, the exchanges happened in Markazi Province’ industry are required to be studied. In doing so, firstly, the history and existing condition of the province’s industry were studied and then, the province’s industry condition was analyzed followed by a comparison with the country’s status.
In the section relevant to the existing condition of Markazi Province’s industry, number of manufactories, ownership and management status, legal and economical status of the industrial manufactories were studied and with the regard that the latest statistics for every county for the year 1385 was available, this study was done based on the surveying about the industrial manufactories working with 10 workers and more in 1385. In following, the changes with number of industrial manufactories were studied and Markazi Province’s status was compared to the country’s conditions. Also, counties of Markazi Province were compared to each other throughout the province and the country. The research questions were also responded.
The obtained results indicate that Markazi Province in terms of number of manufactories, inputs value (workers and fixed capital), outputs value and value-added was in parallel with the country in the industry sector and possesses a positive growth. Also, the province’s growth was at a lower rate compared to the country that this can be conceptualized due to higher growth rates of other provinces compared to Markazi province. Among the main activities in which the province has a better condition compared to the country, those activities such as production of machinery and unclassified equipment (code 29), production of medical tools and optical apparatuses and etc. (code 33), and production of furniture and unclassified artifacts (code 36(.
Among other research results, it can be mentioned to this issue that in comparing the industry sector of Markazi Province’s counties to the province in terms of outputs value, inputs value and value-added, it was concluded that some counties of the province are in parallel with the province with lower or higher growth rates and some others are not in parallel with the province too. Counties of Arak, Komijan, Khomein and Delijan are among those counties that are mainly in parallel with the province but with lower growth rates compared to the province. Hence, it can be said that they are with a retrogressing status compared to the province. But another important reason is that the growth rates of the industrial manufactories are higher in other counties of the Province and by comparing the industry sector of Markazi Province’s counties with each other, it can be found out that the changes with all counties are in parallel with each other but counties of Tafresh and Ashtian are with higher growth rates and counties of Delijan and Khomein are with lower growth rates compared to other counties. Meanwhile, counties of Tafresh and Ashtian are with higher inputs value, outputs value and value-added compared to the country. And counties of Delijan and Khomein are with lower growth rates, accordingly.Keyword(s): Changes with industry sector, Markazi Province