برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد روش های ژئوشیمی آلی در اکتشاف نفتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی نفت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در حال حاضر، روشهای اکتشافات ژئوشیمی آلی، یکی از اصلی ترین روشهای اکتشافی تا قبل از شروع عملیات حفاری به حساب می آید. حتی پس از حفاری در افزایش توان تفکیک زونهای تولیدی و تعداد لایه های مخزنی و حتی تعیین نوع و مقدار آسیب دیدگی مخزن کاربرد فراوانی یافته است. این افزایش کاربردها منجر به توسعه تجهیزات و سخت افزارهای آزمایشگاهی مورد استفاده به همراه تولید و توسعه نرم افزارهای خاص ژئوشیمیایی بخصوص با هدف برآورد هرچه بهتر و دقیقتر مناطق امیدبخش هیدروکربوری برای کاهش ریسک حفاری گشته است.
نتایج حاصل از بررسی اطلاعات جمع آوری نشان میدهد که کاربرد ژئوشیمی آلی در امر اکتشاف شامل تعیین سنگ منشا نفت و گاز، چگونگی تحولات سنگ منشا، میزان تولید هیدروکربور از سنگ منشا، پیجویی مسیرهای مهاجرت، انطباق نفت موجود در مخزن با نفت تولید شده و یا سنگ منشا تولید کننده نفت و یا پیجویی های سطحی برای یافتن مخازن جدید هیدروکربنی است
.کلیدواژگان: سنگ منشا، تطابق، سیستم نفتی، آنالیز راک ایول، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، بیومارکرها، نشت سطحی هیدروکربور

 
 
Title:

"Application of organic geochemistry techniques in petroleum exploration"Abstract:

In this project it is attempted to introduce various aspects of organic geochemistry application in petroleum exploration. Organic geochemistry is an interdisciplinary science composed of organic chemistry and geology. Regardless of its short history (about 50 years), this branch of science has found a great influence in geological studies especially in hydrocarbon exploration during the last two decades. This branch is warmly welcomed among exploration experts mainly due to its role in decreasing exploration costs especially in drilling stage which always have the highest share in exploration costs. At the moment, due to its varied applications in petroleum exploitation, organic geochemistry study is one of the major stages before drilling. Even after drilling, it is used to increase the resolution of pay zone and reservoir layer detection and even determining the amount and type of reservoir damage. Increasing usages of organic geochemistry is resulted in developing new soft and hardwares used in geochemistry labs to enhance prospect determination and decrease drilling risks.
The results of this research show that applications of organic geochemistry in exploration include: determination of source rocks, source rock evolution, estimation of produced hydrocarbon from source rock, exploring migration path, correlation of the reservoir oil with produced oil or source rock or surface exploration for finding new reserves.Keyword(s): Source rock, correlation, Petroleum system, Rock Eval analysis, Gas chromatograghy, Gas-mass spectrometry chromatography, biomarkers, surface hydrocarbon seep