برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی روش های مختلف سنتز انواع نانوفوتوکاتالیستها و کاربردهای آنها در صنایع مختلفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شاه رضایی فاطمه (مسئول طرح)
دارائی علی (همکار طرح)
فدایی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

فوتوکاتالیستها موادی هستند که در اثر تابش نور UV به سطح آنها ایجاد یک جفت الکترون – حفره می کنند به طوری که رادیکالهای آزاد حاصل از این عمل خاصیت اکسیدکنندگی مواد را دارند در واقع فوتوکاتالیستها مستقیما در واکنشهای اکسایش-کاهش دخالتی نداشته و فقط شرایط مورد نیاز برای انجام واکنشها را فراهم می کنند ساختار الکترونی نیمه رساناهایی از قبیل Tio2،Zno ،Zns ، Cds و ... شامل یک نوار ظرفیت و یک نوار رسانایی خالی میباشد که این قبیل مواد توانایی ایجاد جفت الکترون- حفره جهت انجام واکنشهای فوتوکاتالیستی را دارا میباشند فناوری استفاده از فوتوکاتالیست ها روز به روز به مرحله کاربردی و تجاری شدن نزدیک تر می شود فوتوکاتالیستها برای مصارف مختلف زیست محیطی به خصوص تصفیه آب و هوا، تجزیه میکروارگانیسم هایی از قبیل باکتری ها، ویروس ها، غیر فعال کردن سلولهای سرطانی، کنترل و از بین بردن بو، تجزیه نوری آب، تولید گاز هیدروژن و تثبیت نیتروژن به کار میروند اخیرا مواد پوشش داده شده با فوتوکاتالیست کاربردهای بسیاری پیدا کرده اند که از جمله میتوان به سطوح خودتمیز شونده، سطوح ضد بخار، فیلترهای تصفیه آب و هوا، باتری ها و .... را نام برد. مطالعاتی که در حال حاضر به طور گسترده ای در حال اجراست مبتنی بر کاربرد فوتوکاتالیستها در ناحیه مرئی نور میباشد که باعث افزایش بازده، افزایش کارایی فوتوکاتالیتیکی و کاهش مصرف انرژی میگردد.
در این طرح در نظر است که با بررسی کلیه پژوهش های انجام شده در زمینه انواع فوتوکاتالیستها، روشهای سنتز و تهیه آنها، کاربردهای نانوفوتوکاتالیستها در صنایع مختلف انجام شده تا اطلاعات منسجمی در خصوص انواع فوتوکاتالیستها، کاربرد و روشهای سنتز آنها ارائه گردد تا زمینه های فعالیت در این حوزه مشخص شود
.کلیدواژگان: نانو فوتوکاتالیست، سنتز فوتوکاتالیست، کاربرد فوتوکاتالیست

 
 
Title:

Study on different synthesis method of nano photocatalyst and application in industrialAbstract:

Photocatalytic material is subjected to radiation exceeding the materials band gap, electron-hole pairs known as excitions, are generated so that additional electrons enter the condition band while holes remain in the valence band.
These photogenerated electron-hole pairs facilitate redox reactions through the formation of adsorbed radicals on photocatalyst serfaces.
The photocatalytic activity depends on the relative rate of generation and recombination of electron-hole pairs as well as the levels of adsorbed radicals forming species on photocatalyst surface such as ZnO, TiO2, Zns, Cds, ….
The common microbes carried by indoor or in a water stream are very divers therefore an understanding of the microbial morphology will aid in the design of more efficient photocatalytic technologies for specific disinfection applications. in this project with review of all research conducted in photocatalysts by method of synthesis, application in various industrial specified the work scope.Keyword(s): Photocatalyst, synthesis, application