برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت الکتروموتور جریان مستقیم 60kwگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: ماشینهای الکتریکی و محرکه

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)
بخشنده محمود (همکار طرح)
سبع پور محمدرضا (همکار طرح)
فاضل رسول (همکار طرح)
سرخیل سعید (همکار طرح)
کسکنی مهدی (همکار طرح)
ده آفرین ابوالفضل (همکار طرح)
قیصری محمدمهدی (همکار طرح)
قائم پناه علیرضا (همکار طرح)
حق شناس مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

رانشگرهای از نوع Counter Rotating زیر سطحی دارای دو پروانه هم محور هستند که در کنار یکدیگر نصب شده و در دو جهت مخالف می چرخند. بازدهی هیدرودینامیک سیستمهای CR به دلیل استفاده از انرژی سیال رانده شده توسط پروانه اول، حدود 15% بیشتر از رانشگرهایی است که دارای یک پروانه هستند. سیستم های الکتریکی CR در محصولات مختلف رانشی زیر آب با کاربردهای نظامی و صنعتی، به عنوان عمومی ترین شکل CR مورد استفاده قرار می گیرند. انواع موتورهای الکتریکیDC ،AC و BLDC با طراحی خاص برای این منظور مصرف می شود. در این طرح بر اساس تجربه قبلی روی موتور38KW ، اقدام به طراحی و ساخت یک نمونه از این موتورها از نوع DC سری با قدرت 60KW می شود.
مراحل طی شده در انجام پروژه به ترتیب عبارتند از:
الف: طراحی تفصیلی موتور.
ب: تحلیل الکترو مغناطیسی طراحی انجام شده و محاسبات گشتاور و مشخصات عملکردی.
ج: تحلیل حرارتی و بررسی عایق.
د: تعیین مدل استاتیک و دینامیک موتور و شبیه سازی حالت گذرای آن.
ه: تهیه نقشه ها و تعیین تلورانس ها.
و: تحلیل تنش.
ز: تحلیل ارتعاشی و فرکانسی نوسانات.
ح: ساخت نمونه و انجام تست های کنترل کیفی.کلیدواژگان: طراحی موتور جریان مستقیم، پارامترهای طراحی

 
 
Title:

Design and implementation of a counter rotating DC motor, rating 60 KWAbstract:

The underwater counter rotating propulsions have two fans which rotate opposite each other. The efficiency of counter rotating hydrodynamic systems often is 15% more than those have one fan. Special design motors, AC or DC are used for counter rotating systems.
The project processes respectively are:
A: conceptual or overall design.
B: electromagnetic analysis and torque calculation.
C: thermal analysis and insulation.
D: static and dynamic modeling and then transient simulation.
E: maps of pieces and tolerances.
F: stress analysis.
G: modal analysis.
H: prototype implementation, test and measurement.
The present report covers frequency/modal analysis including:
A: 3D modeling of armature and field structures for frequency analysis.
B: determination of nature frequencies of system.
C: modal analysis by finite element method.Keyword(s): underwater counter rotating propulsion, frequency/modal analysis, nature frequencies