برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده معلولیت های شهرستان یاسوجگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان کهگیلویه و بویراحمد 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
باعثی اسداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2222948-0741

نشانی سازمان مجری: یاسوج، میدان معلم، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

طی سرشماری نفوس و مسکن سال 1375 که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفت مشخص شد که استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر فراوانی خانوارهایی که حداقل یک معلول دارا می باشند در بین سایر استانها با 5.7 درصد خانوار رتبه اول را دارا می باشد. از آنجایی که این فاکتور (فراوانی معلولیت) یک شاخص مهم است که ممکن است ریشه در چگونگی خدمات بهداشتی، عوامل ارثی، فرهنگ و آداب و رسوم و اقتصاد جامعه داشته باشد. به همین خاطر این تحقیق بر آن بود تا به سبب شناسی این مساله بپردازد و علت فراوانی معلولیتها در استان کهگیلویه و بویراحمد (شهرستان بویراحمد) مشخص نماید. از لحاظ علمی از نتایج این پژوهش می توان یکی در پیشگیری از تولد معلولیتها استفاده کرد و دیگری در ساماندهی و رفع مشکلات و نابسامانیهای معلولان عزیز مورد استفاده قرار داد و گامی موثر و اساسی در کاهش تعداد معلولان جامعه و کاهش معضلات این عزیزان برداشت.
این پژوهش از سه فرضیه اصلی و چند فرضیه فرعی تشکیل شده است که فرضیه های اصلی آن عبارتند از:
1ـ فرضیه های مربوط به عوامل ایجاد کننده معلولیتهای مادر زادی ارثی
2ـ فرضیه های مربوط به عوامل ایجاد کننده معلولیتهای مادر زادی غیر ارثی
3ـ فرضیه های مربوط به عوامل ایجاد کننده معلولیتهای غیر مادر زادی غیر ارثی
چارچوب آماری این طرح شامل لیست افراد معلول ثبت شده شهرستان بویراحمد که در مناطق روستایی بوسیله طرح
CBR (توانایی مبتنی بر جامعه) و در مناطق شهری توسط مراکز خدماتی سازمان بهزیستی شناسایی گردیده اند می باشد و جمعاً 2016 نفر شامل می گردد که از این تعداد 340 نمونه بصورت تصادفی به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شد.
کار میدانی و جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه و توسط پرسشگران زبده با مراجعه حضوری به خانواده بیمار صورت گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، انجام تحلیل های آماری توسط رایانه از طریق آزمون مربع کای (
X) صورت پذیرفت. داده ها نشان می دهد که جامعه آماری ما همگی لر بوده که 69.7 درصد آنها در روستا و 30.3 درصد آنها در شهر ساکن بودند همچنین از این تعداد 41% زن و 59 درصد مرد بودند 33.5 درصد از معلولین سابقه معلولیت در خانواده داشته و 66.5 درصد هیچگونه سابقه معلولیتی در خویشاوندان درجه ۱،2،3 خود نداشته اند.
از یافته ها می توان نتیجه گرفت ارث و قومیت نقش عمده در فراوانی معلولیتها داشته همچنین سن پایین ازدواج مادران و بارداری آنها در زیر 15 سالگی که بیش از 70 درصد نمونه ها را تشکیل می دهد، ازدواجهای درون فامیلی، محل زایمان و بیماری از عواملی است که در فراوانی معلولیتها نقش داشته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

According to census of ( heads ) People and buildings in 1996 which did by center of Iran s statistics determined that Kohgiloye and Bovair ahmad Provinc has first level among other Provinc With %5 . 7 from the view point of rampancy of families which have at least one invalid person . since this factor (abvndance of invalidity) is an important indicator which may be due to health services , inheritance factors , culture and rules and customs and economy of social , so this research was going to study causes of this case and determine the cause of abvndance of invalidity in  this provinc . From the scientific viewpoint this results can be used in preventing of invalidities births and also in organizing and solving problems of dear invalids and have an effective and basic step in reducing invalids and their problems.
This research consist of three basic asumpthios - and several secondary asumpthions as following:
1- Asumptions related to factors which couse congenital inherited invalidies.
2 - Asumptions related to factors which cause congenital non inherited invalidities.
3 - Asumptions related to factors which cause noncongenital non herited invalielities.
statistic framework of this study including a list of invalidities who have rigestered in Bovairahmad villager areas by CBR and have determinded in urban areas by service centers of Behzisty organization . there are 2016 people  people randomhy selected as study sample value . and from them 340 people randomhy selected as study sample value.
Feildwork and taking information performed by questionnares and skillful questioners and by reffering to pationt s family After gathering data, a statistic analyses was done by computer through Kay square test (x). Data shows that statistic social (sample) generally was lor which 69.7 percent live in villages and 30.3 percent live in urbans 41 percent of thes people was femal and 59 percent was male and 23.5 percent of invalidities had precedence in their families and 66.5 percent had no precedence in their families. Fromdata (out puts) we can result that heritage and racial (nationality) have major role in abvndance of invalidities. Also we understand that marriage of mothers in low age and prognancy of them below 15 years old which consist 70 percent of somples , marroage in – family , location of childbirth and sick ness are all factors which have role in rampancy of invalidities.Keyword(s):