برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارایه روشی برای مکانیابی برنامه های بیومکانیک در مرتعگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مکانیابی صحیح عملیات اجرایی بیولوژیکی و مکانیکی در مراتع از نکات اساسی در جمع بندی صحیح مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیز داری، اجرایی بیابانزایی و طرحهای مرتعداری است. این تحقیق به منظور ارایه روشی آسانتر و کاربردی تر از روش های مرسوم، برای تهیه نقشه های عملیات اصلاحی بیومکانیک مرتع انجام شد. ابتدا نقشه واحدهای کاری و واحدهای برنامه ریزی با دو روش ژئومرفولوژی و آمایش سرزمین تهیه و باهم مقایسه شد. ...کلیدواژگان:

 
 
Title:

Prepration the method for placement biomechanical program in rangelandAbstract:

 Placement of biological and mechanical programs in rangeland is one of the important factors. The aim of this research is presenting an easier and appliers method then the current methods for producing the biomechanical program in rangeland improvement. ...Keyword(s):