برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

الگویی برای مدیریت اثربخش خدمات دولتی در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
سعیدیان بهمن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

امروزه الگوی سنتی اداره عمومی با توجه به موانع و مشکلات خاص آن از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نمی باشد و بیش از دو دهه گذشته است که، مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه دستخوش تغییرات اساسی گردیده و این در حالی است که تغییرات شتابان و پیچیدگی های روز افزون باعث ناکارآمدی سبک های سنتی سازمان ها و حتی دولت ها شده است. دولت ها از دیرباز دارای وظایف و تکالیفی بوده اند و برای انجام این وظایف و تکالیف همواره از ابزار هایی بهره گرفته اند. تاکید عمده روش ها و ابزارهای مورد استفاده، کارآیی و کارآمدی آن ها در اداره امور بوده است، اما با تغییرات چشمگیری که در وظایف و نقش های دولت ها پیش آمده است، بطور طبیعی تغییراتی در روش ها و ابزارها می بایستی اتفاق بیافتد تا بتوان امور عمومی جامعه را هدایت کرد. بطور کلی می توان سه عامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دو دهه آخر قرن بیستم را سبب تغییر در مدیریت دولتی دانست که موجب پیدایش موجی از تغییرات در عرصه روش ها، ابزارها و حتی پارادایم مدیریت دولتی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت تغییرات روز افزون نقش دولت ها در اداره امور عمومی و تحدید و تشدید حدود آن، بررسی الگوی مدیریت دولتی برای بخش خدمات دولتی ایران با توجه به تجارب جهانی و بهره گیری از ایده های مطرح شده در مدل های مدیریت دولتی جهانی و در نظر گرفتن الزامات بستری و زمینه ای بویژه در مسائل فرهنگی- اجتماعی حایز اهمیت ویژه ای است که این پژوهش در پی پرداختن به آن است. بر همین مبنا در رساله حاضر در چهارچوب سوالات تحقیق، از مدل ها و الگوهای نظری «الگوی بازآفرینی دولت آزبورن و گیبلر»، «الگوی خدمات عمومی نوین رابرت دنهارت» و «الگوی دولت کارآفرین پولیت و کارل» استفاده شده و قویترین رابطه و همبستگی ها در ارتباط با برونسپاری و بکارگیری تکنیک های بازار در بخش عمومی، ارتباط عدم تمرکز با بهره وری و ارتباط میان بهره وری با راهکارهای پاسخ به نیاز مشتریان به دست آمد. لذا آنچه که به عنوان نتیجه گیری نهایی و کلی پنج فصل رساله حاضر که هدف اصلی آن «طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت اثربخش خدمات دولتی در ایران است»، می توان گفت؛ آن است که برای داشتن مدیریت اثربخش در خدمات دولتی در ایران یا بعبارت دیگر اعمال مدیریتی که بتواند پاسخگوی چالش های مدیریتی دولتی در ایران باشد، می بایست سیاست ها و راهکارهایی اتخاذ شود که، متغیرها و چالش هایی چون عدم تمرکز، برونسپاری، بکارگیری تکنیک های بازار در بخش عمومی، بازسازی و نوسازی منابع انسانی، مشتری مداری، انعطاف، کوچک سازی و نتیجه محوری را در جهت حصول به بهره وری و نهایتا دستیابی به عدالت اجتماعی تحقق کند و این آن جیزی است که پژوهش حاضر، آن ها را در جامعه آماری مورد نظر به آزمون کشیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Model of effective management for public services in IranAbstract:

Today, the traditional model of public administration with particular attention to the obstacles and problems of efficiency and effectiveness have not needed. And over the past two decades, public management in developing countries have been undergoing radical changes and this is while the increasing complexity and rapid changes caused inefficiencies of traditional styles, organizations and even governments have been.
Governments have always had responsibilities and duties and to perform the duties and tasks have been consistently use tools. Major emphasis methods and tools used, their efficiency and effectiveness in the administration, but with significant changes in the duties and roles of governments has occurred, naturally changes in the methods and tools must happen to allow the public affairs community guided.
In general, economic, political and social are three factors can identify in the last two decades of the twentieth century for changing the appearance of public administration that caused a wave of changes in field methods, instruments and even public management paradigm.
Therefore, increasing the importance of changing role of governments in managing public affairs and threats and aggravated about it, the pattern of public management of Iranian public services according to international experiences and ideas raised in the use of public management models, and consider global requirements hospitalization and especially underlying cultural –social issues that this research is seeking to address it.
On the same basis in the context of the present thesis research questions, theoretical models and patterns of "recreating the pattern of government and Gibler Osborne, Robert Dnhart new model of public service" and "Entrepreneur of the state model and Carl Pulit" used and most powerful in the relationship and Correlations markets with outsourcing and application techniques in the public sector, lack of concentration associated with the relationship between productivity and productivity solutions to answer the needs of customers were obtained.
So what as a final conclusion and the overall five chapters of thesis that the main goal of "designing and explaining a model for effective management of public services in Iran, can be said that to have effective management in government service or in the words of Other management practices that can meet the challenges of public management, the policies and strategies 340 should be adopted, variables and challenges as decentralization, outsourcing, applying market techniques in the public sector, reconstruction and modernization of human resources, customer orientation, flexibility, downsizing and results oriented in order to achieve productivity and ultimately to achieving social justice and to achieve this is what the present study them in the desired population is drawn to the test.Keyword(s):