برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی استراتژی منابع انسانی در جهاد دانشگاهیگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

پژوهش و مطالعات انجام شده در برنامه ریزی استراتژیک بویژه در حوزه استراتژیک منابع انسانی حاکی از آن است که برنامه ریزی اثر بخش منابع انسانی تضمین کننده افزایش بهره وری، سودآوری و شان و منزلت اجتماعی سازمان است. سازمان به اهمیت نقش نیروی انسانی در تبدیل داده ها به ستاده ها توجه کرده و به این مهم رسیدند که در میان تمامی داده های ورودی به سازمان اعم از منابع مالی، مواد اولیه، اطلاعات و تکنولوژی، نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین منابع از منابع سازمان، نقش عمده و موثری را در تبدیل داده ها به ستاده دارد. بنابراین شایسته است که انسان ها مورد توجه بیشتر مدیران سطوح بالای سازمانی قرار گیرند. هدف اصلی برنامه ریزی منابع انسانی در هر سازمان کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است. کمک به افزایش تولید و بهره وری، موثرترین کمکی است که می توان به سازمان نمود.

پژوهش حاضر برای طراحی استراتژی های مطلوب فرآیندهای ورودی، نگه داری و خروجی منابع انسانی در جهاد دانشگاهی انجام گرفته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه، مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و نیز مطالعه گزارش های موجود استخراج گردیده است. برای تدوین استراتژی منابع انسانی از روش های دلفی، تجزیه و تحلیل SWOT و PEST استفاده شده است. به منظور انتخاب استراتژهای مطلوب منابع انسانی از بین استراتژهای طراحی شده از ماتریس چهارخانه ای داخلی و خارجی (IE) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی مطلوب منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه برای فرآیند ورودی منابع انسانی محافظه کارانه و تهاجمی و تدافعی، فرآیند نگه داری و فرایند خروجی حالت تدافعی است. لذا چناچه سازمان در اجرای استراتژی های پیشنهادی موفق شود، می تواند موجب انسجام و هماهنگی سیاست های منابع انسانی با استراتژی های کلی و در نتیجه هم افزایی فعالیت های سازمان گردد.کلیدواژگان: استراتژی (Strategy)، منابع انسانی (Human resources)، دلفی (Delphi)، هم افزایی (Synergy effect)، تحلیلSWOT (SWOT Analysis) ، تحلیل(Pest Analysis) PES

 
 
Title:

Designing strategies for human resources: a case study in ACECRAbstract:

Studies have shown that strategic planning specially for human resources could lead to increased efficiency, benefit and social dignity for organizations. Thus it is understood by organizations that in obtaining desire outputs from inputs, the main focus should be given to human resources instead of focusing on financial resources, source materials, and information and technology.
The current study was carried out to design desired strategies for input processes, maintenance and output of human resources in Iranian Academic centre for Education, Culture, and Research (ACECR). In addition to existing reports the data were collected via structured questionnaire, interviews with mangers and experts. We used several methods including Delphi method, SWOT and PEST analyses. To select a desired strategy, internal and external factor evaluations (IEF and EFE) were applied.
The results indicated that the desired strategies for human resources in ACECR are: (i) for Process would be conservative and aggressive; (ii) for maintenance would be defensive, and finally (iii) for output would be conservative. It a Studies have shown that strategic planning specially for human resources could lead to increased efficiency, benefit and social dignity for organizations. Thus it is understood by organizations that in obtaining desire outputs from inputs, the main focus should be given to human resources instead of focusing on financial resources, source materials, and information and technology.
The current study was carried out to design desired strategies for input processes, maintenance and output of human resources in Iranian Academic centre for Education, Culture, and Research (ACECR). In addition to existing reports the data were collected via structured questionnaire, interviews with mangers and experts. We used several methods including Delphi method, SWOT and PEST analyses. To select a desired strategy, internal and external factor evaluations (IEF and EFE) were applied.
The results indicated that the desired strategies for human resources in ACECR are: (i) for Process would be conservative and aggressive; (ii) for maintenance would be defensive, and finally (iii) for output would be conservative. It appears that if ACECR could fallow the above strategies, would success on cohesion and coordination of its human resources.Keyword(s): Strategy, Human resources, Delphi, Synergy effect, SWOT Analysis, Pest Analysis