برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش پایانی طرح پژوهشی: استفاده از نشانگرهای AFLP در انگشت نگاری ژنتیکی نژادهای قارچ خوراکی Agaricus bisporusگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم پایه- محیط زیست

پژوهشگران: 
پوریان فر حمیدرضا (مسئول طرح)
محمودنیا محسن (همکار طرح)
کاوسی حمیدرضا (همکار طرح)
جلال زاده بنفشه (همکار طرح)
قربانی پریسا (همکار طرح)
ذولعلی جعفر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

به دلیل سهولت تکثیر رویشی نژادهای اصلاحی قارچ های خوراکی، حفاظت از نژادهای اصلاح شده امری جدی و ضروری است. نشانگرهای مولکولی AFLP به دلیل سرعت، دقت، پوشش بالای ژنوم و نیز ارایه نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیری بالا, قابلیت زیادی در انگشت نگاری ژنتیکی دارند. در این پژوهش DNAی ژنومی 12 نژاد تجاری قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus, توسط دو آنزیم EcoRI وTru9I برش داده شده و پس از اتصال رابط ها و تکثیر پیش انتخابی و انتخابی با استفاده از هشت ترکیب جفت آغازگری (EcoRI/Tru9I)، 501 باند قابل امتیاز دهی ایجاد شد که 54 عدد (%10.8) از آنها چند شکل بودند. بیشترین تعداد باند چند شکل (12 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CT/Tru9I-TC) و کمترین تعداد باند چندشکل (2 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CAC/Tru9I-AG) حاصل شد. شباهت ژنتیکی نمونه ها بین 0.14 تا 0.96 متغیر بود و دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش UPGMAدر نرم افزار Ntsys، سه گروه اصلی را بین 12 نژاد مشخص کرد. با توجه به الگوی انحصاری باندهای حاصل از هشت جفت آغازگر در هر نژاد، تمایز بین آنها میسر بود.کلیدواژگان: قارچ دکمه ای، نشانگرهای AFLP، ترکیبات آغازگری، شناسایی نژاد

 
 
Title:

Use of AFLP Markers in Genetic Fingerpriniting of Agaricus bisporus StrainsAbstract:

As hybrid spawn is propagated asexually in edible mushrooms, producers may propagate it without the permission of the owner. For the protection of the owner right, there is a great need for a molecular certificate for each commercial line. The high-resolution genotyping method of amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis was used to prepare molecular certificates and fingerprinting of 12 lines of Agaricus bisporus. AFLP templates were prepared by digestion of AgaricusDNA with Eco RI and Tru 9I restriction endonucleases and subsequent ligation of corresponding site specific adaptors. A total of 54 polymorphic bands were obtained using eight primer combinations, which the largest polymorphic bands (12) were produced by using (ECT/t-TC) primer combination. Molecular certificates were adjusted through presence (1) and non-presence (0) of polymorphic bands. The 12 lines were distinctly allocated into three clusters with UPGMA method. These results indicated that AFLP is a fast, highly discriminating and reproducible DNA fingerprinting method in distinguishing bred lines of white button mushroom.Keyword(s): The button mushroom, AFLP markers, primer combinations, strain identification