برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اکسایش ترکیبات آلی با استفاده از امواج اولتراسونیکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

پتاسیم پرمنگنات یکی از اکسیدهای منگنز است که به دلیل پتانسیل اکسایش بالا و قیمت پایین آن بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با نشاندن پتاسیم پرمنگنات برروی جامدات، یک اکسنده ناهمگن تولید می شود که موارد استفاده آن زیاد می باشد. این روش اکسایش ممکن است در مجاورت حلال و یا در غیاب حلال انجام شود. اکسایش ترکیبات آلی به وسیله پتاسیم پرمنگنات در مجاورت حلال یک روش عمومی می باشد که دارای معایبی است. مهم ترین عیب این روش گزینش پذیری نسبتا پایین اکسنده است. در این پژوهش برای حذف این مشکل از روش اولتراسونیک تحت شرایط بدون حلال برای اکسایش آرن ها و الکل ها استفاده شده است. بدین منظور، یک میلی مول از الکیل بنزن ها (آرن ها) و الکل ها به وسیله 1 گرم پتاسیم پرمنگنات نشانده شده بر روی 1 گرم خاک حاوی 0.16 میلی لیتر سولفوریک اسید 6 نرمال در شرایط بدون حلال در دمای محیط به دو روش کلاسیک و اولتراسونیک تحت اکسایش قرار گرفتند. در روش اولتراسونیک محصول واکنش در مدت زمان بسیار کوتاه تر به دست آمد. برای مثال در روش اولتراسونیک یک میلی مول بوتیل بنزن به مدت 40 دقیقه، اما در روش کلاسیک به مدت 210 دقیقه اکسید شد. لذا این روش به عنوان روشی نوین و کارآ و فرآیندی سبز در اکسایش ترکیبات آلی مطرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):