برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه گفتار خصوصی با خلاقیت در کودکان (دختر و پسر) مراکز پیش دبستانی (خصوصی) شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم شناختی

پژوهشگران: 
حمیدپوربدویی حسن (مسئول طرح)
فیضی ایرج (همکار طرح)
حسینایی علی (همکار طرح)
اندوز زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه گفتار خصوصی با خلاقیت در کودکان دختر و پسر مراکز پیش دبستانی خصوصی شهر تهران انجام شد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه انواع گفتار خصوصی (گفتار خصوصی نامربوط به تکلیف، گفتار خصوصی مربوط به تکلیف اما غیرتسهیل گر، گفتار خصوصی تقویتی / مقابله ای و گفتار خصوصی راه حلی) با خلاقیت و همچنین مقایسه دختران و پسران در مولفه های گفتار خصوصی و خلاقیت انجام گردید.
فرضیه اصلی پژوهش، عبارت است از بررسی معناداری رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در کودکان پیش دبستانی شهر تهران. در فرضیات فرعی به بررسی رابطه مقوله های مختلف گفتار خصوصی با خلاقیت و بررسی تفاوت دختران و پسران در مقوله گفتار خصوصی و خلاقیت پرداخته شده است
.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کودکان پیش دبستانی مهدکودک  های خصوصی شهر تهران هستند که از بین آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی تعداد 120 نفر آزمودنی دختر و پسر انتخاب گردیده است
.
یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که بین خلاقیت با هیچ یک از مقوله های گفتار خصوصی رابطه معنادار وجود ندارد و این یافته با نتایج پژوهش دافرتی و همکاران (1994) ناهمخوان است
.
همچنین بین نمرات دختران و پسران در گفتار خصوصی تفاوت معناداری وجود ندارد. از دیگر یافته  های این پژوهش تفاوت معنادار نمرات خلاقیت در دختران و پسران است که طبق بررسی  های این پژوهش نمرات پسران در 3 فعالیت از 4 فعالیت آزمون تورنس نسبت به دختران بالاتر بوده است
.کلیدواژگان: گفتار خصوصی، خلاقیت، نظریه ویگوتسکی

 
 
Title:

The study of relationship between private speech and creativityAbstract:

This study investigated the relationship between private speech and creativity among 4-6 years old children. 111 children (55 boy and 56 girl) selected through multi-stage sampeling method from preschool centers. TCAM scale was administerd individually and children's private speech obtained from listening to Them when they were solving a puzzle in group.
Data were analyzed by chi-square test. Results showed no significant relationship between private speech and creativity. It seems, another variables except of private speech affected the creativity.Keyword(s): private speech, creativity