برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عملکرد مزرعه ای ترکیبات مختلف کود میکوریزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
شریفی مظفر (مسئول طرح)
پوراسماعیل معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طرح بررسی عملکرد مزرعه ای ترکیبات مختلف کود بیولوژیک میکوریز (گلوموس اتونیکاتوم) به دنبال انجام دو طرح قبلی ارایه گردید. در طرح مذکور یک نمونه قارچ اندومیکوریزی بومی خالص سازی و شناسایی گردید، سپس شرایط مناسب برای همزیست و تکثیر آن در حد آزمایشگاهی تعیین گردید. در طرح حاضر سعی بر آن شد تا ضمن استفاده از نتایج به دست آمده در جهت تهیه ماده تلقیح های مختلف (ترکیبات مختلف) از قارچ مذکور در حد مزارع آزمایشی قدمی برداشته شود. هدف آن بود که پس از بررسی راههای مختلف تکثیر قارچ و تهیه ماده تلقیح میکوریزی با تراکم بالا یک نمونه ماده تلقیح قابل عرضه به زمین کشاورزی انتخاب و معرفی گردد.
طرح حاضر دارای سه بخش است که در بخش اول مراحل تهیه ماده تلقیح و مطالعه انواع حامل و انتخاب حامل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردید و منجر به معرفی یک نوع ماده تلقیح از میان فرمولاسیون های مختلف گردید، که مراحل و نتایج آن در بخش دوم گزارش ارایه گردیده است. در بخش دیگر که پس از انتخاب یک ماده تلقیح آغاز گردید شامل مراحل تکثیر انبوه ماده تلقیح در گلخانه و بررسی عملکرد آن بر رشد یک گیاه مزرعه ای می باشد که در اینجا گیاه دارویی ریحان انتخاب شده است که مشاهده گردید ماده تلقیح مذکور موجب افزایش رشد و مواد موثره موجود در ریحان گردیده است. مراحل و نتایج این بخش نیز در بخش سوم گزارش ارایه گردیده است.
بررسی ها نشان داد که تلقیح قارچ با گیاه ریحان به طور معنی داری سبب افزایش ارتفاع، سطح برگ، وزن تر و وزن خشک و اسانس در گروه ریحان های تیمار شده با قارچ نسبت به گروه ریحان های شاهد می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

study on mycorrhizal inoculants applicated in fieldAbstract:

This preject was conducted based on the result from pervious investigations. In this research a native mycorrhizal fungus was isolated. Then optimum condition for colonization and propagation was determined. Different inoculums from the fungus were prepared for fild studies. The aim of this research was to stady of the method of the fungus propagation and inoculum preparation with high density as necessary for field investigation. The work were comprised from three section, including inoculant and carrier study, lab scale carrier preparation and inoculant selection. After these steps a selected inoculant were used for ocimum basilicum in field studies. The results of this study showed that growth and metabolite contents of the plant were increased by using the mycorrhizal inoculation.Keyword(s):