برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی شبکه برنامه دوم گروه علوم رفتاری با عنوان «بررسی برخی عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی در زوجین شهر شیراز»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جمشیدی بهنام (مسئول طرح)
عرب مقدم نرگس (همکار طرح)
سروش مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این پژوهش با هدف طراحی شبکه برنامه دوم گروه علوم رفتاری با عنوان «بررسی برخی عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی در زوجین شهر شیراز» انجام گردید. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه ای نسبت به گردآوری آمار، اطلاعات، تحقیقات و نظریات مرتبط اقدام شد. به منظور طراحی شبکه برنامه ای که توان تبیین نظری و ارزش کاربردی قابل قبولی داشته باشد، پس از بررسی ادبیات تحقیق، موضوع شبکه برنامه به تعارضات زناشویی در بخش آسیب شناسی خانواده محدود گردید. علاوه براین مقرر گردید که تنها بر پیشایندهای تعارضات زناشویی تاکید شود تا پوشش قابل قبولی از عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی حاصل گردد. پس از تهیه مبانی نظری مربوط به تعارضات زناشویی و انتخاب تئوری سیستم های خانواده به عنوان چارچوب نظری کلی شبکه برنامه، به گردآوری تحقیقات انجام شده در مورد پیشایندهای تعارضات زناشویی اقدام گردید و با دسته بندی این عوامل و در نظر گرفتن اهمیت و ارزش هر عامل نسبت به تعیین محورهای شبکه برنامه، اقدام شد و نمودار شبکه برنامه که دارای 6 محور اصلی بود، ترسیم گردید. همچنین در مورد نحوه تهیه ابزارهای مورد نیاز، روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و نظایر آن پیش بینی هایی صورت گرفته است.کلیدواژگان: شبکه برنامه، تعارضات زناشویی، تئوری سیستم های خانواده، عوامل مرتبط

 
 
Title:

Designing CPM of behavioral science research group survey of factors related to marital conflict, case study: couples in ShirazAbstract:

The aim of this study was to design the second CPM of behavioral science group as "Study of factors related to marital conflicts in couples of Shiraz city". For this purpose, library method was used to gather statistics, information, research and related theories. After a literature review, in order to have concise theoretical interpretation and practical and applied value (results!!), the issue of CPM in marital conflicts has limited to family pathology. In addition, to have a good and acceptable coverage of factors result in marital conflicts, only antecedents related to marital conflicts were emphasized. After the preparation of theoretical principles about marital conflicts and selection of family systems theory as the general theoretical framework of the CPM, a literature review was done and all related factors were categorized considering the importance and value of each factor. Then the diagram of CPM based on six main subjects was constructed. Also, in this research, the necessary measures, sampling, sample size, methods of data analysis, and other issues have been discussed and anticipated.Keyword(s): CPM, marital conflicts, family systems theory, risk factors