برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت صفحات کوردیریت - مولایت مصرفی در صنایع سرامیک به روش ریختنیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی سرامیک

پژوهشگران: 
نوری محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نمونه محصول مورد نظر کارفرما ساخته شد و گزارش تست محصول ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی طراحی و ساخت یک نوع جرم ریختنی خیلی کم سیمان کوردیریت مولایتی، نمونه هایی تهیه و خواص آنها بررسی شده است. ابتدا کوردیریت مصرفی سنتز و دانه بندی شده و با سایر مواد اولیه نظیر آندالوزیت، سیمان سکار 70، میکروسیلیس و آلومینای کلسینه شده با نسبت های مشخص مخلوط گردید. سپس با ریختن جرم در قالب های فولادی، نمونه های آزمایشگاهی تهیه و پس از خشک کردن و پخت در دماهای 1250، 1300، 1350 و 1400 درجه خواص مختلف آنها از قبیل دانسیته و تخلخل، استحکام فشاری سرد و ضریب انبساط حرارتی اندازه گیری شد. بررسی های فازی با استفاده از پراش اشعه XRD و مطالعات ریز ساختاری نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی SEM انجام گردید. نتایج نشان داد که نمونه های تهیه شده قابلیت استفاده به عنوان ابزار کوره را دارا می باشند.کلیدواژگان: کوردیریت، مولایت، جرم ریختنی خیلی کم سیمان

 
 
Title:Abstract:

The design and development of cordierite mullite plates suitable for use as kiln furniture has been investigated in this article. This process has been performed by using of low cement cordierite mullite castables. First of all cordierite powder was synthesized by mixing talc, kaolin and alumina as starting material, pressing and firing up to 1430oC. This aggregate was used as the main constituent of the samples. Then, the formulation was designed. Andalusite, kerphalite, secar 71 cement, calcined alumina and microsilica were the other raw materials which used along with the cordierite. After design of formulations, these raw materials were mixed together with a defined proportion. The mixing process was performed in a Hobart mixer and followed by casting the samples into steel dies by vibration method. After drying and firing of the samples at different temperatures of 1250, 1300, 1350 and 1400oC, their physical and mechanical properties including porosity, density and cold crushing strength were performed by X-ray diffraction method (XRD), while scanning Electron Microscopy (SEM) was used for microstructural analysis. The thermal expansion coefficient of the samples fired at 1300oC and 1400oC was determined by a dilatometer having an average value of 3.95×10-6 and 3.51×10-6 (1/k) respectively, which indicates an excellent thermal shock resistant for the samples.Keyword(s): Cordierite, mullite, very low cement, castable