نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج و تعیین ساختار فلاونوئیدهای موجود در عصاره گیاه بومی Ferulago angulataگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در این پروژه به استخراج و تعیین ساختار فلاونوئیدهای موجود در عصاره گل های گیاه Ferulago angulate پرداخته شده است.
ابتدا برای جداسازی فلاونوئیدها از عصاره، از تکنیک کروماتوگرافی ستونی و کاغذی استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های دستگاهی
UV_Vis, FT-IR و طیف های NMR یک بعدی (13C, 1H) و طیف های دو بعدی (1H-1H) Cosy, 1H-13C HMBC ترکیبات استخراج شده شناسایی و تعیین ساختار شدند. دو ترکیب زیربه عنوان فلاونوئیدهای اصلی این گیاه شناسایی شدند.
5 و 3’-7 و -4' تترا هیدروکسی فلاونول.

5 و 7 و 3’ و -4’ تتراهیدروکسی فلاونول -3- روتینوزید.فلاونوئید، استخراج، کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی کاغذی

 
 
Title:

Extraction, Purification and the structure elucidation of the flavonoides of Ferulago angulataAbstract:

In this study, flavonoid compounds of ferulago angulata were extracted and then the flavonoids were separated from the extract by column chromatography and thin layer chromatography. Several analytical techniques such as UV- Vis, FT-IR and D (Hand C) and D (gradient multiple quantum filtered 1H-1H) Cosy, 1H-13C HMBC) NMR were used for identification of the flavonoids and determination of their chemical structures.
It was found that, 1-5, 7-3, 4- tertra hydroxyl flavonoid compounds of ferulago angulata whivh were elucidated in extract.Keyword(s): Flavonoid, Extraction, chromatography, TLC