برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سوپرجاذب ها بر افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال بادامگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک و منابع آب

پژوهشگران: 
جلیلی خلیل (مسئول طرح)
جلیلی جلال (همکار طرح)
سهرابی هرمز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آبی کشور و سهم عظیم آن در بخش کشاورزی و به منظور صرفه جویی در این منابع، استفاده موثر از فن آوری نوین جهت بالا بردن کارآیی مصرف، امری ضروری و حیاتی است. یکی از روشهای افزایش دور آبیاری و کاهش هزینه های آبیاری و نیز به حداقل رساندن تنشهای وارده به نهالهای کاشته شده در عرصه های طبیعی، استفاده از سوپر جاذبها است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر سوپر جاذب ها بر افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال بادام در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی برای دو عامل سوپر جاذب و دور آبیاری، هر یک در 4 سطح با 3 تکرار به مدت دو سال به مرحله اجرا در آمد. نتایج نشان داد که استفاده از سوپرجاذب در پایان فصل رشد سال اول، تاثیر معنی داری در افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال بادام بادام نداشته و تنها در اواسط فصل رشد در برخی از پارامترهای رشد تاثیر معنی داری نشان داده است. در تیر ماه و در پارامترهای مجموع ارتفاع شاخه ها و متوسط قطر تاج پوشش تیمار 24 روز آبیاری و 60 گرم سوپرجاذب با شاهد اختلاف معنی داری نداشته و به لحاظ مسایل اقتصادی به عنوان مناسب ترین تیمار انتخاب گردید. در سال دوم و برای کلیه پارامترهای رشد سطح شاهد تیمار آبیاری با کلیه سطوح مورد آزمایش اختلاف معنی داری داشته و تنها در مورد ارتفاع شاخه اصلی شاهد و سطح 12 روز عامل آبیاری در یک گروه قرار گرفته و فاقد اختلاف معنی داری بوده اند.کلیدواژگان: دور آبیاری، سوپرجاذب، نهال بادام، کرمانشاه

 
 
Title:

The Study of the Effects of Super Water Absorbent on Increasing Irrigation Interval and Growth of Amyadalus communisAbstract:

According to limitation of water resources in the country and its great portion in agriculture and to economy in these resources, effective use of new technology to increase the efficiency of consumption is necessary and vital case. Use of super absorbent is one of the methods to irrigation period increasing, irrigation cost decreasing and minimizing the stress of sapling in the natural resources. This research performed to study the effect of super absorbent for increasing of irrigation period and rate of the growth of Amygdalus sapling in statistical design form of randomized complete block design for two factors, super absorbent and irrigation period, in 4 levels with 3 replication in 2 years. these results show, the use of super absorbent at the end of growth season of first year, doesn’t have significant effect to increase the irrigation period and rate of the growth of almond sapling and only in the middle of growth season, significant effect has shown in some of growth parameter.
the parameters like height of branches and average of canopy cover diameter under the treatment of 24 days of irrigation and 60 gr of super absorbent in Tir, significant difference doesn’t have with 7 days irrigation and it selected as best treatment from an economic.
For all of growth parameters in second year, the level of 7 days treatment of irrigation has significant difference with all of experimental levels. Only main branch of 7days level and level of 12 days of irrigation has places in one group in the height field and were without significant difference.Keyword(s): Irrigation period, Super absorbent, amygdalus Sp., Kermanshah