برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برآورد نیروی انسانی پزشکی عمومی در کشور جمهوری اسلامی ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
لباف قاسمی رضا (همکار طرح)
شریعتی بتول (همکار طرح)
جمشیدی حمیدرضا (همکار طرح)
طبیب زاده روشنک (همکار طرح)
پیله رودی سیروس (همکار طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
حسینی تودشکی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در راستای اجرای مفاد تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه و اقدامات و راهکارهای اجرایی مربوط به آن در برنامه سوم توسعه در خصوص برنامه جامع و بلند مدت تربیت نیروی انسانی متخصص و تهیه طرح برآورد نیروهای انسانی متناسب با نیاز حال و آینده کشوراین مرکز طرح جامع برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی کشور به سفارش مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طراحی و اجرا شد. هدف این طرح تامین شواهد علمی در تعیین تعداد پذیرش دانشجو در برخی از رشته های گروه پزشکی بوده است. طرح جامع مشتمل بر چند طرح تحقیقاتی به تفکیک برخی از رده های گروه پزشکی بود.
این طرح ها از ویژگی های خاصی برخوردار هستند. تیم تحقیق سعی نموده است روشها و مدل های برآورد متناسب با شرایط کلی کشور، نظام بهداشتی ـ درمانی آن و هم چنین منابع در دسترس را طراحی و استفاده نماید. در برآورد نیروی انسانی مورد نیاز آینده علاوه بر در نظر گرفتن نقش های موجود فارغ التحصیلان این رشته ها (حیطه های کاری مختلف) و حجم خدمات آن ها تمامی سیاستها و برنامه های در حال اجرا و در حال طراحی را در نظر گرفته و سناریوهای مختلف متناسب با این سیاستها و برنامه ها طراحی نموده اند. برآورد نیروی انسانی در قالب این سناریوها به مدیران و برنامه ریزان امکان می دهد با توجه به سیاست ها و برنامه های نیروی انسانی تصمیمات مناسب در رابطه با تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو را اتخاذ نمایند. اطلاعات مورد نیاز برای برآورد نیروی انسانی از طریق مطالعات پیمایشی مبتنی بر جامعه تامین شده است. درتمامی مراحل طراحی و اجرای طرح از نظرات و اطلاعات مدیران اجرایی مرتبط علاوه برنظرات صاحب نظران استفاده شده است.
با توجه به حساسیت موضوع و دستاوردهای متنوع حاصل از طرح های برآورد نیروی انسانی پزشکی و داروساز عمومی، کتاب «الگوی برآورد پزشک و داروساز عمومی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران» تدوین و چاپ شده است. این امر به منظور نشر مناسب اطلاعات و فراهم نمودن دسترسی مناسب سیاستگزاران، مدیران و مسئولان به اطلاعات مورد نیاز جهت سیاستگزاری و تصمیم گیری بوده است. از طرف دیگر معرفی مدل های مختلف برآورد و جایگاه کاربردی هر یک از آن ها و همچنین متدولوژی به کار گرفته شده در این طرح ها قابل استفاده برای محققان و متخصصان در این زمینه است
.
مطالب کتاب حاضر در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول مدل های مختلف برآورد نیروی انسانی بهداشتی طبقه بندی شده و علاوه بر شرح مختصری از هر یک از این مدل ها تشابه ها و تفاوتهای مدل ها با یکدیگر ارایه شده است.تناسب به کارگیری هر یک از مدل های برآورد با توجه به ویژگی های سیستم ارایه خدمات نیز در این فصل بحث شده است. در این فصل هم چنین به نقاط بحرانی که در طراحی و به کارگیری مدل های برآورد موجب محدودیت می گردند اشاره شده است
.
الگوی برآورد و اهداف و روش مطالعه های انجام شده در راستای برآورد نیروی انسانی پزشکی و داروسازی کشور به تفکیک هر یک از این مطالعات در فصل دوم ارایه شده است
.
فصل سوم نتایج حاصل از مطالعات انجام شده را به تفکیک ارایه می نماید. فصل چهارم محاسبات و برآورد انجام شده با استفاده از نتایج مطالعات را شامل می شود. اطلاعات مربوط به پزشک و داروساز عمومی شاغل و موجود، عرضه پزشک و داروساز عمومی در آینده، پزشک و داروساز عمومی و دانشجوی پزشکی و داروسازی مورد نیاز کشور در این فصل ارایه شده است
.

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):