برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارایه دهندگان خدمات در طرح نشام ارجاع و پزشک خانوادهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
مفتون فرزانه (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
جهانگیری کتایون (همکار طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)
رسولی فریبا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: سازمان بیمه خدمات درمانی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش، ارائه کتاب" رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده"، پذیرش مقاله با عنوان" رضایت گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

بیش از 11000 نفر از گیرندگان خدمات مورد بررسی قرار گرفتند، رضایت از خدمات پزشک خانواده از 61 تا 83 درصد در رضایت از خدمات مامایی از 74 تا 85.3 درصد. رضایت از نحوه تهیه دارو بین 67 تا 83.5 درصد. رضایت از خدمات تزریقات از 77.6 تا  80.4 درصد. رضایت از خدمات تصویربرداری از 44.8 تا 69.9 درصد. رضایت از خدمات آزمایشگاهی از 49 تا 78.1 درصد رضایت از خدمات اورژانس از 40.3 تا 55.9 درصد. در زمینه استفاده از دفترچه، کمترین رضایت به حق انتخاب مراکز و پزشکان و نیز وضعیت آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه استفاده از دفترچه بر می گردد. رضایت از موضوعات مختلف ارجاع از 48.4 تا 72.5 درصد است وضعیت رضایت از طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نسبت به قبل از اجرای آن 80 درصد است. موارد مربوط به مفاد قرارداد یا احکام: رضایت کمتر از 20 درصد، موارد مربوط به ابعاد پایش و ارزیابی طرح: بین 31.3 تا 60 درصد است، موارد مربوط به شرایط و امکانات طرح: رضایت حدود 30 درصد است، موارد مربوط به وضعیت اجرایی طرح: رضایت کمتر از 30 درصد است، موارد مربوط به در اختیار بودن وسایل و تجهیزات مورد نیاز: رضایت از 8.8 تا 53.5 موارد مربوط به شرایط بیتوته رضایت از 3.9 تا حداکثر 42 درصد است وضعیت استمرار اشتغال پزشکان حدود 30.8 درصد، با توجه به نتایج طرح آموزش و اطلاع رسانی در زمینه کاربرد دفترچه و معرفی مراکز به گیرندگان خدمات، وجود حق انتخاب درمانگر توسط گیرنده خدمت عامل مهم دیگری در رضایت است که این مورد از شاخص های پاسخگویی نیز می باشد. بهبود سیستم پرداخت و افزایش دریافتی و مزایای ارائه دهندگان خدمات اساسی است.
از موارد مهم دیگر ارتقای وضعیت اورژانس و تسهیل بازخورد از متخصص سطح دوم به سطح اول است که رضایت گیرنده خدمت و ارائه دهنده هر دو را ارتقا می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Insured Rural and Provider Satisfaction: Family Physician and Referral SystemAbstract:

Keyword(s):