برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

الگوی طراحی سیستم ارایه خدمات بهداشتی - درمانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مهارت ادراکی یکی از سه نوع مهارت اساسی مدیران است. اگرچه نیاز مدیران ارشد به داشتن چنین مهارتی بیش از مدیران سطوح دیگر است. اما حتی مدیران سطح سرپرستی نیز بدون در اختیار داشتن چنین مهارتی، توانایی اعمال مدیریت اثربخش و کارآ را نخواهند داشت.
مهارت ادراکی توانمندی مدیر در دید سیستمیک و درک کلان از موقعیت سازمان در کنار سایر بخشها و در بطن جامعه است. مدیر با داشتن چنین مهارتیدر هر زمان و در برخورد با هر وضعیتی توان نگاه کلان و از خارج به فعالیتهای مختلف و بی شمار مربوط به آن وضعیت را دارا خواهد بود. چنین توانی امکان درک چارچوب و قوانین حاکم بر وضعیت را برای او به همراه می آورد. به این ترتیب امکان هدایت بهینه فعالیتهای متعدد و متفاوت میسر خواهد شد. چرا که دیگر او در کثرت غرق نخواهد شد و با آگاهی از وحدت (چارچوب) حاکم بر این کثرت به خوبی می داند هر فعالیت برای چه انجام می شود و ارتباطات آن با سایر فعالیتها چگونه باید باشد
.
داشتن اطلاعات وسیع و مناسب از اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم به تنهایی نمی تواند مدیر را در اعمال مدیریت آن سیستم کمک نماید. داشتن دید و درک درست از کل سیستم و نحوه ارتباط آن با سایر سیستم ا می تواند شرایط کاربری مناسب اطلاعات را نیز فراهم سازد. تحول در سیستم جزء در پرتو برخورداری از چنین مهارتی مقدور نخواهد بود
.
در این طرح سعی شده است چارچوب طراحی سیستم ارایه خدمات بهداشتی ـ درمانی از بعد نوع خدمات مورد نیاز، روش ارایه این خدمات و نتیجتا ساختار قسمت ارایه دهنده خدمات در سیستم بهداشتی ـ درمانی را به نمایش گذارد. برای دستیابی به این هدف و همچنین برای روش کردن چگونگی استفاده از اطلاعات، علاو بر ارایه چارچوب نظری، برای یک جامعه فرضی این طراحی انجام شده است. امید است علاوه بر در اختیار قرار دادن الگویی مناسب گامی در راستای ایجاد مهارت ادراکی برای مدیران برداشته شده باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):