برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی آموزشی در زمینه آگاهی های بهداشتی دانش آموزانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (همکار طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)
عبادی مهدی (همکار طرح)
یونسیان مسعود (همکار طرح)
علوی شهره (همکار طرح)
اسدی آرزو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

اولین گام در حفظ سلامتی عبارت است از آموزش و این در حالیست که در بعضی از موارد (مانند ایدز) تنها امکان قابل استفاده برای حفظ سلامتی آموزش می باشد. دانش آموزان به همان اندازه که مستعد ابتلا به انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر (جسمی و روانی) هستند، آمادگی و استعداد پذیرش، فراگیری و به کار بستن آموزشهای بهداشتی را نیز دارا می باشند.
این گروه در حال و آینده زندگی خودشان دایما در معرض عوامل تهدید کننده سلامتی قرار داشته و خواهند داشت لذا لازم است با همان انگیزه که انان را با تجویز واکسن در مقابل بسیاری از بیماریها در حال و آینده ایمن می نماییم با ارایه آموزش های بهداشتی آنان را در مقابل عوامل تهدیدکننده سلامتی توانمند و مقاوم (و به عبارت دیگر روئین تن) نماییم
.
از آنجا که علوم بهداشتی از گستردگی خاصی برخوردار است و نیازهای آموزشی در این زمینه از تنوع بسیاری برخوردار می باشد لازم است در آغاز مهمترین نیازهای آموزشی تعیین و اولویت بندی شده آنگاه در برنامه ریزی آموزشی بر اساس امکانات، زمان و ... موارد آموزشی را با توجه به اولویت های تعیین شده وارد شود در غیر این صورت ممکن مطالب آموزشی نتواند فرد را در مقابله با خطرات ناشی از عوامل تهدید کننده سلامتی توانمند سازد به عبارت دیگر ممکن است مطالب آموزشی با موضوع مورد نظر همخوانی نداشته باشد و یا اینکه با نیاز واقعی گروه هدف مطابقت نکند و بدین ترتیب باعث به هدر رفتن وقت (آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان) و سرمایه ملی خواهیم شد
.
هدف کلی این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی دانش آموزان (دوره راهنمایی و دبیرستان)در زمینه آگاهی های بهداشتی بوده و اهداف اختصاصی آن
:
تعیین مهمترین نیازهای آموزشی دانش آموزان در زمینه آگاهی های بهداشتی از دیدگاه صاحب نظران
اولویت بندی مهمترین نیازهای آموزشی دانش آموزان در زمینه آگاهی های بهداشتی

تعیین میزان آگاهی دانش آموزان در زمینه مهمترین نیازهای آموزشی تعیین شده
نظرسنجی از دانش آموزان در مورد نیازهای آموزشی آنان در زمینه آگاهی های بهداشتی، می باشد و هدف کاربردی این مطالعه فراهم سازی اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی دانش آموزان خواهد بود. مطالعات متعدد نشان داده است که تعیین و تامین نیاز های آموزشی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است
.
در قسمت اول مطالعه یک پژوهش کیفی به روش دلفی با مشارکت صاحب نظران مرتبط انجام دادیم، که طی چند دور و در نهایت با استفاده از تکنیک گروه اسمی
NGT  به اولویت های آموزشی دانش آموزان دست یافتیم. صاحب نظران شرکت کننده در این قسمت از مطالعه شامل: مدیران و صاحب نظران بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بوده که به روشSnow Ball  مورد شناسایی قرار گرفتند.
مهمترین نیاز آموزشی از دیدگاه صاحب نظران عبارت بود از «آموزش مهارتهای اجتماعی» در مرحله بعدی مطالعه با استفاده از پرسشنامه
Social Skills Rating System یک بررسی توصیفی – تحلیلی به روش مقطعی (Cross-Sectional) انجام شد. در این مطالعه 963 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان کشور در سطح شهر و روستا به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و از نظر وضعیت مهارتهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. که نتایج حاصل نشان داد حدود 30 درصد دانش آموزان از میزان مهارتهای اجتماعی ضعیفی بر خوردارند. همچنین با مقایسه (صدک های)percentiles  گروه مورد مطالعه با percentiles جمعیت استاندارد ضمن کشف تفاوت معنی دار 13 درصدی (%95CI=11-16) با p<0.001 بین این دو گروه می توان نتیجه گرفت که وضعیت Social Skills در گروه مطالعه بطور متوسط 13 درصد کمتر (بدتر) از وضعیت جمعیت استاندارد است.
نیازهای اعلام شده توسط گروه تحت مطالعه توافق زیادی با نیاز های تعیین شده طی مطالعه دلفی با نظر کارشناسان مربوطه نداشت افراد تحت مطالعه بیشتر به نیاز های مشهود از جمله بهداشت مو و بهداشت فردی توجه کرده بودند
.
نکته اساسی اینکه همانطور که صاحب نظران اعلام کرده بودند در قسمت کم مطالعه روشن شد که وضعیت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان خوب نبوده و نیاز به برنامه ریزی آموزشی در این زمینه دارند این نتایج با سایر مطالعات مشابه نتایج قابل مقایسه ای را ارایه نموده است
.

کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):