برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین شاخص فرسایندگی رگبارهای استان کرمانشاهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک و منابع آب

پژوهشگران: 
بیدل رامین (مسئول طرح)
حدیدی مسلم (همکار طرح)
پارسایی تبار الهام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه و مقاله ای نیز از نتایج طرح منتشر شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در بررسی مسایل هیدرولوژیکی، بخصوص در بخش فرسایش خاک، متغیر بارندگی یکی از اساسی ترین مواردی است که مورد مطالعه قرار می گیرد این اهمیت به دلیل نقش موثر بارش برهمه اجزای مرتبط با سامانه هیدرولوژیکی می باشد اما این متغیر حیاتی، خود با تغییرات زمانی و مکانی و به ویژه تغییرات انرژی روبرو می باشد.
باران به عنوان یکی از اشکال مهم بارش و به عنوان یک متغیر ورودی به سیستم هیدرولوژیکی دارای رفتارها و یا به سخنی دیگر ویژگیهای منحصربفردی می باشد؛ این صفات که شامل زمان وقوع بارندگی، مدت بارندگی، شدت، ارتفاع یا عمق و فراوانی و به ویژه انرژی جنبشی می باشد برای هر رگبار منفرد متفاوت بوده ونتیجتا تاثیرات مختلفی را با توجه به شرایط عناصر درون حوضه بر جای خواهد گذاشت؛ به عبارتی اجزایی از محیط طبیعی شامل پوشش گیاهی، خاک، سنگ عکس العملهای مختلفی نسبت به نوع ویژگی باران با انرژیهای مختلف در هنگام نزول از خود نشان می دهند.
در این تحقیق، و برای بررسی انرژی بارشهای استان کرمانشاه، از 7 ایستگاه متعلق به شرکت آب منطقه ای غرب به نامهای کرمانشاه قدیم، کرمانشاه جدید، ماهیدشت، روانسر، قصرشیرین، مخابراتی کرند و سلیمان آباد با طول دوره آماری 10 تا 19 سال استفاده گردید. داد ه های ایستگاهها به صورت گراف تهیه شد و به صورت چشمی استخراج رگبارها با گام زمانی 15 دقیقه انجام شد، پس از تنظیم و آرایش جدولی اطلاعات توصیفی رگبارها، انرژی جنبشی آنها با فرمول ویشمایر واسمیت و لحاظ شدت 30 دقیقه ای حداکثر محاسبه و در گروههای تداومی بارش 1 تا 72 ساعته قرارداده شد.
نتایج بدست آمده حاکی از وجود حدودا 85% رگبارها در تداومهای 1 تا 6 ساعته بوده و از لحاظ انرژی جنبشی و شاخص فرسایندگی
R، اولا تداومهای 6 ساعته بالاترین مقدار را به خود اختصاص داده اند ولی همچنان در طبقه فرسایندگی خیلی کم (very low) قرارگرفته اند و ثانیا ایستگاههای کرمانشاه قدیم و جدید، ماهیدشت، روانسر و مخابراتی کرند با شاخص فرسایندگی متوسط سالیانه کمتر از500MJ/he/mm/hr ، در طبقه فرسایندگی خیلی کم (very low) و ایستگاههای سلیمان آباد و قصرشیرین در رده فرسایندگی کم (low) و در آستانه ورود به رده متوسط (medium) تقسیم بندی شده اند.کلیدواژگان: فرسایندگی، باران، رگبار، انرژی جنبشی، کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

In evaluation of hydrological problems, specially on soil erosion,rainfall is one of the important variables which be studying, in order to effective role of rainfall in relation to all of the elements of hydrological system. But that variable has temporal and spatial variation and energy changes especially.
Rainfall as one of the kinds of precipitation and as import elements to hydrological system has individual behavior. These characteristics consisit of time of occurrence, duration, intensity, depth, frequency and kinetic energy for any storm is different, and as a result, different effects affect based on condition of internal elements. In otherwords, parts of natural environment including vegetation cover, soil, rock shows different interaction relative to rainfall various energy.
In this research and in order to examination of rainfall energy in Kermanshah
province by using of severn stations old Kermanshah, newKermanshah, Mahidasht, Ravansar, Qasrshirin, Mokhaberati and solaimanabad belong to regional west water company with data record of period 1 to 19 years. Data of station (graphs) is prepared and performed visual extraction of storms with 15 minute time step. After table arranging of storm data, kinetic energy of storms calculated by use of Wischmier & Smith formula with regard of 30 minute maximum intensity and classified 1 to 72 hour groups.
Consequently, almost %85 of storms set in 1 to 6 hour periods and 6 hour period has highest amount of R(erosivity index), but also has placed in very low order of erosivity.
Old and new Kermanshah,Ravansar and Mokhaberati stations have average annual erosion index less than 500 MJ/hec/mm/hr (very low order in erosivity) Solaimanabad and Qasr-shirin has placed in low order near to medium of erosivity.Keyword(s): erosivity, kermanshah, kinetic energy, rainfall, sotrm