برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و باور و عملکرد پزشکان درباره کاربرد اعتقادات مذهبی و دعا در سلامتی بیمارانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)
کاربخش مژگان (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
خدایی شهناز (همکار طرح)
حریرچی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی

خروجی طرح: 

مقاله با عنوان بررسی دیدگاه و عملکرد پزشکان درباره کاربرد دعا در درمان. مجله دانشور پزشکی. نوبت چاپ (پذیرش 88/6/21)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

دعا به عنوان یکی از رویکرد های مکمل در ارتقای سلامت در سطح جهان مطرح می باشد. مطالعه حاضر با توجه به جایگاه ویژه دعا در طب سنتی و اسلامی، به هدف تعیین دیدگاه و عملکرد پزشکان در خصوص «دعا» طراحی و اجرا شده است.
روش مطالعه: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در این مطالعه 131 نفر از پزشکان شهر تهران با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. داده ها توسط پرسشنامه خود ایفایی جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری
SPSS  انجام شد.
یافته ها: پزشکان مورد مطالعه شامل %52.7 مرد و %47.3 زن با میانگین سنی 38.4±9 سال بودند. از پزشکان مورد مطالعه، %94.5 ذکر کردند که پیش آمده به عنوان پزشک برای بهبودی بیماران خود دعا کنند. %31.3 از پزشکان اظهار کردند که بیمارانشان «اغلب» از آنان می خواهند برای بهبودی آنها دعا کنند و %58.8 نیز بیان کردند که این درخواست «گاهی» مطرح شده است. از کل پزشکان تحت مطالعه فقط %7.1 از پزشکان معتقد بودند که دعا نمی تواند در روند درمان بیماری موثر باشد و فقط %2.5 پزشکان در خصوص چگونگی کاربرد دعا در درمان بیماران، دوره آموزشی دیده بودند.
بحث و نتیجه گیری: اکثریت پزشکان مورد مطالعه برای بیماران خود دعا می کردند و در بسیاری از موارد نیز بیماران از آنها درخواست دعا نموده بودند. لذا به نظر می رسد که چگونگی کاربرد علمی و عملی دعا در حوزه سلامت نیازمند توجه ویژه ای است تا بتوان طبق برنامه ای جامع، زمینه احیای این شاخه از طب اسلامی را فراهم نمود. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی به شیوه های کاربردی کردن دعا در درمان و سوالات احتمالی که در این خصوص برای پزشکان مطرح است، بپردازند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):