برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی عملکرد ترازوی Uniscale در برنامه های بهداشتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: بهداشت مادر و کودک

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

دراین مطالعه برای پایایی ترازو و تعیین میزان رضایت پرسنل بهداشتی، ترازویی جدید تحت عنوان Uniscale مورد برسی قرار گرفته است. Uniscale ترازویی است که صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) برای استفاده در برنامه های بهداشتی کشور پیشنهاد کرده است. قبل از استفاده از این ترازو در بنرامه های کشوری، این مطالعه به صورت پایلوت (Pilot) جهت بررسی کارایی آن انجام شد. از خصوصیات ویژه این تراز، امکان توزین کودک در آغوش مادر است. بنابراین،Uniscale  امکان توزین تمامی گروه های سنی را دارد.
حجم نمونه مورد نیاز برای تعیین پایایی، 232 نفر انتخاب، و در کل 458 نفر وارد مطالعه شدند. مقدار حجم نمونه مورد نیاز برای رضایت پرسنل، 43 نفر تعیین شد که در کل 53 نفر وارد مطالعه شدند.
برای بررسی اختلالات میانگین توزین ها از
T-Paired Test استفاده شد. تفاوت میانگین توزین مکرر توسط ترازوی جدید و همچنین تفاوت میانگین توزین مکرر توسط ترازوی موجود از نظر آماری، اختلالات معنی ندارد. بنابراین، هر کدام از ترازوهای جدید و موجود پایا هستند. مقایسه ترازوهای جدید و موجود نشان داد که در گروه سنی کودکان، این دو ترازو مشابه یکدیگر عمل می کنند. فقط در گروه سنی مادران باردار، اختلاف میانگین توزین ها از نظر آماری معنی دار است (P=0/000). این اختلاف میانگین 237 گرم است که ارزش این اختلاف از از نظر بالینی مورد بحث است.
درباره بررسی رضایت پرسنل از عملکرد ترازوی جدید، %62 آن را برای توزین گروه سنی زیر 2 سال، %78 برای توزین گروه سنی 5-2 سال و %75 برای توزین مادران باردار، مناسب تر از تراوزی موجود معرفی کردند.
ترازوی جدید، جایگزین مناسبی برای ترازوهای موجود است. مطالعه تکمیلی برای تعیین Failure Rate نیز پیشنهاد می شود.

کارفرما: صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):