برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی میاندوره ای برنامه غنی سازی آرد با آهن (استان بوشهر)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
وحدانی نیا مریم سادات (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

کم خونی فقر آهن یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در ایران است. در این راستا برنامه کشوری غنی سازی آرد با آهن در بهار 1380 در استان بوشهر بصورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. ارزیابی میاندوره ای این برنامه در زمستان 1382 با دو هدف بررسی میزان تاثیر این برنامه بر میزان شیوع کم خونی (کمبود هموگلوبین، کمبود فریتین و کم خونی فقر آهن) و بررسی میزان پوشش این برنامه انجام شد.
دو مطالعه در ارزیابی میاندوره ای طراحی شدند. مطالعه اول بصورت مطالعه مداخله ای شاهد دار جهت بررسی اثربخشی برنامه در استان بوشهر (گروه تحت مداخله) و در سه شهرستان از استان فارس (گروه شاهد) اجرا شد. جمعیت تحت مطالعه شامل زنان 49-15 سال بود. متغیر های زمینه ای و مخدوش کننده توسط پرسشنامه جمع آوری و خونگیری جهت تعیین میزان هموگلوبین و فریتین انجام شد. مطالعه دوم بصورت مطالعه مقطعی جهت تعیین پوشش برنامه (میزان آهن نان خانوارها و آهن آرد نانوایی ها) در استان بوشهر انجام شد
.
طبق نتایج، پوشش آرد غنی شده با آهن در استان بوشهر
%100 و پوشش نان غنی شده در استان مساوی %99.7 برآورد شد. 863 زن (567 نفر در استان بوشهر و 296 نفر در استان فارس) از نظر اثربخشی برنامه تحت مطالعه قرار گرفتند. میزان شیوع کم خونی فقر آهن (کمبود هموگلوبین و کمبود فریتین) و میزان شیوع کمبود فریتین در زنان استان بوشهر بطور معنی دار نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است. میزان شیوع کمبود هموگلوبین و میانگین هموگلوبین از نظر آماری تغییر معنی دار نداشته است. بطور کلی با توجه به اینکه غنی سازی مواد غذایی قسمتی از یک استراتژی کلان بهداشتی جهت کنترل کم خونی در جامعه است لذا بحث در خصوص تاثیر برنامه غنی سازی بر این شاخص ها نیازمند ارزیابی نهایی و تفسیر سیر تغییرات شاخص های کم خونی در این استان است.

کارفرما: بانک جهانیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):