برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج کلشی سین از گیاه گل حسرتگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
یوسفی محمدرضا (مسئول طرح)
تریکان - (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

کلشی سین برای اولین بار از گیاهی بنام Colchicum automnale توسط شخصی بنام Zeisel در سال 1883 جداسازی گردید. این شخص کلشی سین را از ریشه گیاه بدست آورد. فرمول تجربی آن همانطور که John stone در Glasgow تعیین کرد C22H25O6N می باشد. روش عمومی استخراج با استفاده از اتیل الکل و رقیق سازی بعدی با آب و در نهایت محلول مائی با کلروفرم استخراج میگردد. در این حالت کریستالهای کلشی سین همراه با حلال بدست می آیند. با تبخیر تدریجی و تقطیر کلروفرم کلشی سین بی شکل را میتوان بدست آورد.
ساختمان شیمیایی کلشی سین ابتدا توسط
Windaus در سال 1924 پیشنهاد گردید پس از آن توسط (1945) Dewar تغییراتی در آن داده شد. کلیه این محققان بر این عقیده اند که کلشی سین ساختمان سه حلقه ای دارد. (1975) Loudon, cook, Barton پی بردند که حلقه دوم 7 ضلعی بوده هم چنین Dewar پیشنهاد کرد که حلقه سوم نیز 7 ضلعی می باشد. (1947) Levan, Steinegger پیشنهاد کردند که فرم تغییر یافته Dewar منطقی ترین ساختمان می باشد.
Eigsti و (1957) Dustin کلیه مدارک ارایه شده در رابطه با ساختمان کلشی سین را جمع آوری کرده و عنوان کردند که کلشی سین در واقع متیل اتر enolone بوده که سه گروه متوکسیل اضافی، یک گروه آمینه استیله شده، و سه پیوند دوگانه غیربنزنوئیدی دارد. Levan در سال 1949 ملاحظه کرد که نواحی آستانه ای کلشی سین- اثر میتوتیک فرم بی شکل و فرم متبلور یکسان می باشد. از اینجام معلوم میگردد که کلروفرم اثر قابل توجهی در عمل کلشی سین ندارد. یکی از یافته های مهم Levan در Allium Cepa این است که هر گاه ایزوکلشی سین بجای کلشی سین بکار رود هیچگونه اثرمیتوتیک مشاهده نمی شود. تنها تفاوت این دو اختلاف در جزئیات غیرمهم ساختمانی می باشد. کلشی سین در آب (500.000 in 10-6mol/l in Water) محلول می باشد. (1939) Ferguson فعالیت ترمودنیامیکی مواد نارکتیک مختلفی را بررسی کرده و نشان داد که این مواد را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
   (
a)دسته ای که در آن همبستگی مستقیم بین فعالیت و خصوصیات فیزیکی (مانند حلایت در آب) وجود دارد.
   (
b) دسته ای که چنین همبستگی را نشان نمی دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):