برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

یافتن روشهایی جهت تهیه فسژنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
بدیعی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

به حمد خدا توانستیم طرح مطالعاتی ساخت فسژن را به اتمام برسانیم البته لازم به تذکر است که در طی انجام این طرح فعالیتهای زیر به صورت گسترده صورت گرفت.
-1 برنامه ریزی و تقسیم کار بین همکاران طرح
-2 بررسی عمومی فسژن از دایره المعارفها و دیکشنریها و کتب مرجع در شیمی
-3 بررسی chemical abstract از سال 1907 تا 1988
-4 بررسی هندبوک بایلشتین
-5 سفارش مقالات از طریق جهاد مرکز و patent از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
-6 به علت نزدیک شدن به انجام طرح (یک ماه) در صدد جستجو جهت تهیه مقالات برآمدیم که حدود %60 از آنها را یافتیم (پس از سه ماه)
-7 بازدید از قسمت syn-gas پتروشیمی
-8 ترجمه حدود 76 مقاله و patent (به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
-9 جمع بندی مقالات و ارایه گزارش
امید داریم که این طرح مورد استفاده واقع شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):