برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی سوش بومی مولد آلفا- آمیلازگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رضازاده محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ماهیت آمیلاز:
آمیلازها آنزیمهای برون سلولی هستند که مولکولهای نشاسته را تجزیه کرده و تولید دکسترین می کند و پلی مرهای کوچک متشکل از واحدهای گلوکز را بوجود می آورند. مکانیسم عمل آمیلازهای مختلف را می توان در شکل 1-1 مشاهده نمود.
امروزه آمیلازها به دو گروه آندوآمیلازها و اگزوآمیلازها تقسیم می شوند. آندوآمیلازها بطور تصادفی روی پیوندهای آلفا (14) عمل می کنند، اتصالهای آلفا (16) که در محل انشعاب آمیلوپکتین و گلیکوژن قرار دارند تحت تاثیر این نوع آنزیم ها قرار نمی گیرند. با فعالیت این نوع آنزیمها ویسکوزیته نشاسته سریعا کم شده و دکسترین های با طول زنجیر متفاوت بوجود می آیند. آلفا آمیلازها یک نوع آندوآمیلاز می باشند. ابتدا بدلیل آلفا اپتیکی بودن نوع قندهای آزاد شده از عمل هیدرولیز، نام آلفا آمیلاز به این نوع آنزیم اختصاص داده شده است. اگزوآمیلازها فقط از جانب اتصالهای انتهایی غیراحیا کننده، پلی ساکاریدها را مورد حمله قرار می دهند. یک نوع از این آنزیم ها، تمام اتصالات را شکافته و تنها آلفا گلوکز را بوجود می آورد. انواع دیگر از این نوع آنزیم ها یک در میان پیوندها را شکسته و تولید مالتوز می نماید. آنزیمهای اولی را گلوکز آمیلازها یا گاهی آمیلازها می گویند و آنزیمهای بعدی بتاآمیلاز نامیده می شوند. هر دوی این آنزیمها قادر به شکستن پیوندهای شاخه دار (آلفا (1-6 نمی باشند بنابراین دکسترینهای با وزن مولکولی بالا تولید می شوند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):