نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی گیاه دارویی آتروپا بلادون در خانواده سولآنآگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

طبیعت زیبا و نشاط آور گیاهان جزء اسرار الهی است که انسان در کشف این اسرار نهفته، تلاش بی وقفه ای را آغاز و نیز بجهت تداوم بقا و زیست دیگر موجودات زنده، آنرا دنبال نموده و بدین طریق به اهمیت و ویژگی گیاهان در ساختار حیات پی برده است. لذا در این رابطه میتوان چنین بیان داشت که ادامه زیست بر روی این کره خاکی، بدون وجود گیاهان برای تمامی موجودات ذیروح، غیرمقدور و غیرممکن بوده و تنها در کنار چنین پدیده شگفت آفرینی که از شگفتی های بزرگ خلقت است (با تمام ابهامات و پیچیدگی خود که هستی بخش تمام هستی ها خواهد بود) حیات و یا از طرفی بهتر بگوییم تنازع بقا پایدار میماند.
قدمت ارتباط انسان با گیاهان از بدو خلقت باعث گردیده که عمده نیاز زیست خود را در حاشیه تامین عوامل موثر رشدونمو و متابولیسم بدن و دیگر حوائج زیستی بدست آورد و از آنجاییکه گیاهانی بعنوان گیاهان دارویی از قدیم الایام برای بشر شناخته شده و قرنهای متمادی در درمان بیماریها و ناخوشیها او را یاری رسانیده، توانسته اند در کنار دیگر گیاهان زراعی بمنظور تغذیه و دیگر مصارف، مورد بهره برداری قرار گیرند و بدین صورت از توجه خاص برخوردار گردند.
در مسیر این پیشرفت و در علوم مختلف منجمله فارماگنوزی (علم الادویه)، امروزه اهمیت مصرف فرآورده های طبیعی و داروهای گیاهی جزیی از شاهکارهای علم پزشکی به شمار می آید، بطوریکه در مسیر این تکامل از مرحله بدوی یعنی منشا اسرار جادوگری و اسرار طب انسانی تا عصر استفاده از عوامل درمانی اختصاصی جایگاه خود را باز یافته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):