برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

وضعیت آبگیرهای حوضه آبریز ایذه و بیلان آبی آنها (گزارش فاز اول)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
صدقی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1361

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

تجمع آب در دو بخش از دشت آبرفتی حوضه مرکزی ایذه و تشکیل دو آبگیر که سالیانه حجم آب نسبتا قابل توجهی را در خود نگهداری میکنند توجه مسوولین و مردم محل را به بهره برداری از این منابع جلب کرده است. از آنجا که نقطه نظرهای مختلفی در مورد نحوه استفاده از منابع مذکور ارایه شده، پیشنهاد گردید تا قبل از انجام هر گونه عملیات اجرایی، برآوردی از میزان آب ورودی به آبگیرهای مذکور و تلفات طبیعی آن و سرانجام حجم آب قابل استفاده و زمان مناسب برای بهره برداری از آنها بعمل آید. بدین منظور طرحی برای مطالعات هیدرولوژی این حوضه ارایه گردید.
بعلت نبود و یا کمبود آمار و اطلاعات لازم بمنظور تهیه یک بیلان دقیق تصمیم گرفته شد طرح مزبور در دو مرحله یا بعبارت دیگر با دو روش باجرا درآید:
-1 تاسیس ایستگاههای لازم جهت اندازه گیری مستقیم عوامل لازم در محل.
-2 استفاده از مدلهای تشابهی با تکمیل مطالعات هیدرولوژی یک حوزه معرف (حوضه رودزرد) که در مجاورت حوضه آبریز مورد بحث قرار دارد و واجد آمار و اطلاعات حدود دهساله در کلیه زمینه ها و هیدروکلیماتولوژی و دبی میباشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):