برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی منابع آلوده کننده هوای استان کرمانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

وسعت و ماهیت مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی که اینک در برابر دنیا قرار دارند تا حدود زیادی ناشی از توفیق بیسابقه ای است که در قرن حاضر بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه رشد و توسعه اقتصادی بدست آمده است. از سال 1900 میلادی به این طرف جمعیت دنیا سه برابر، فعالیت اقتصادی 20 برابر، مصرف سوختهای فسیلی 30 برابر و تولید صنعتی 50 برابر شده است. قسمت اعظم این رشد در چهل سال گذشته روی داده و باز هم بیشترین قسمت آن مربوط به کشورهای صنعتی شمال بوده است. که فقط یک چهارم جمعیت دنیا در آنها ساکن هستند ولی سه چهارم تولید جهانی را مصرف میکنند. برای مثال مصرف سرانه انرژی در آمریکای شمالی در حال حاضر 20 برابر هستند و 80 برابر بیشتر از کشورهای آفریقایی (ممالک واقع در جنوب صحرای آفریقا) است.
با پیشرفت سریع صنایع و تمایل انسانها به ماشینی کردن زندگی و توسعه مراکز شهرنشینی، مواد شیمیایی با خواص سمی متفاوت از آلوده کننده های مهم هوا گردیدند. تحقیقات نشان میدهد که
80% انواع سرطانها در ممالک صنعتی مربوط به آلودگی محیط زیست است که قسمت اعظم آن ناشی از مواد آلی می باشد.
انسانها و جانوران میتوانند چند هفته بدون غذا و یا چند روز بدون آب زنده بمانند، اما بدون هوا بیش از چند دقیقه زنده نخواهند ماند. هر شخصی روزانه بطور متوسط به یک کیلوگرم مواد غذایی و به دو لیتر آب نیازمند است در صورتیکه در هر شبانه روز به
15 کیلوگرم هوا 24) مترمکعب) احتیاج دارد این مطلب اهمیت فوق العاده هوا و نقش آن در ادامه زندگی جانوران و گیاهان را بیان نموده و جلوگیری از آلوده شدن این ماده حیاتبخش خدادادی را هشدار می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):