برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نوری پراشگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
وظیفه شناس ترانه (مسئول طرح)
وحیدی نسرین (همکار طرح)
مناف زاده رویا (همکار طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)
طهرانچی محمدمهدی (همکار طرح)
تیمورلویی عصمت (همکار طرح)
اژییان رسول (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هرگاه یک موج متحرک با یک مانع دارای ابعاد قابل مقایسه با طول موج آن برخورد کند، مقداری از انرژی موج پراکنده میشود. اگر مانع متناوب باشد، انرژی در جهات مجزای مختلف و یا به عبارت دیگر در "مراتب پراش" پراکنده میشود، چنین ساختاری که بدینگونه عمل می نماید به عنوان "توری پراش" شناخته میشود.
یک توری پراش آرایش منظمی از خطها، شکافها، شیارها و یا حتی تغییرات ضریب شکست میباشد. اثر توری اینست که جهت انتشار موج را تغییر میدهد. میزان این تغییر به طول موج نوری فرودی و دوره تناوب توری بستگی دارد. بدین ترتیب توری طول موجهای نور فرودی را میپاشد و یک طیف تشکیل میدهد. بنابراین عملی مشابه یک منشور را انجام میدهد ولی کیفیت آن بسیار بهتر میباشد.
اساس کار یک توری ساده میباشد ولی تولید آن ساده نبوده و فقط در نیمه دوم قرن اخیر ساخت توریهای با کیفیت اپتیکی مطلوب، امکانپذیر گشته است.
اولین توریها احتمالا بوسیله اخترشناسی امریکایی
David Rittenhouse در سال 1786 در فیلادلفیا ساخته شدند. Rittenhouse با پیچیدن سیم نازکی بین یک جفت پیچ با گام ¼ mm، توری خود را ساخت.
در سال
1821 Joseph Van Fraunhofer آزمایش Rittenhouse با توریهای سیمی نازک را، تکرار نمود. او با توجه به ضرورت دستیابی به گام ظریفتر و یکنواختی بیشتر، توریهای اپتیکی را به روش خط کشی بوسیله نوک الماس، با ماشینی که خود طراحی کرده بود، ساخت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):