برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش پایانی طرح بررسی روش های تخلیص تری اکسید مولیبدنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طرح بررسی روشهای تخلیص تری اکسید مولیبدن در اواخر سال 1369 در گروه شیمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مورد بررسی و تایید قرار گرفت و به دنبال آن در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تصویب شد. هدف از انجام این پروژه، بررسی روشهای تخلیص تری اکسید مولیبدن با توجه به ساختار کنسانتره داخلی می باشد. در نهایت روش یا روشهای پیشنهادی جهت تخلیص تری اکسید مولیبدن بیان می شود که با موقعیت اقتصادی و تکنولوژیکی کشور سازگار باشد.
تاخیر در ارسال گزارش نهایی طرح بررسی روشهای تخلیص تری اکسید مولیبدن به سه دلیل بود. اولا بخشی از مقالات سفارش داده شده از منابع خارجی بسیار دیرتر از زمان تعیین شده در اختیار این جهاد قرار گرفت در ثانی بخش عمده ای از مقالات سفارش شده به این جهاد تاکنون نرسیده است. ثالثا قسمتی از مواد شیمیایی سفارش شده به این جهاد تحویل شده است. بنابراین در گروه شیمی تصمیم گرفته شد با توجه به نقایص فوق، طرح بررسی روشهای تخلیص تری اکسید مولیبدن انجام گیرد.
این پروژه شامل دو فصل روشهای تولید تری اکسید مولیبدن و روشهای تخلیص تری اکسید می باشد. در فصل اول نگاهی کلی به کنسانتره های مولیبدنیت ایران، فرآیندهای تهیه تری اکسید مولیبدن، تشویه مولیبدنیت، الکترواکسیداسیون و سایر فرآیندها، خواص تری اکسید مولیبدن و مصارف تری اکسید مولیبدن خواهد شد. در فصل دوم نیز به روشهای تخلیص تری اکسید مولیبدن (روشهای تصعید الکترودیالیز، تقطیر، الکترواکسیداسیون، استخراج هیدرومتالورژیکی، اکسیداسیون هیدرومتالورژیکی، استخراج با حلال، کانی شویی با اسیدها و قلیاها)، آنالیز کیفی و کمی تری اکسید مولیبدن صنعتی ایران و انتخاب روش با روشهایی جهت تخلیص تری اکسید مولیبدن پرداخته می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):