برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تحقیق در زمینه رزین های مصرفی در صنعت تصفیه آبگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

پلیمرها، مولکولهای بزرگی هستند که از اتصال تعداد متنابهی مولکول بسیار کوچکتر ساخته شده اند. مولکولهای کوچکتر ساخته شده اند. مولکولهای کوچکی که مولکول پلیمر را بوجود می آورند پلیمریزاسیون است. در یک مولکول پلیمر، صدها، هزاران، دهها هزار و حتی تعداد زیادتری از مولکول ها را می توان یافت که به هم متصل شده اند. پس هنگامی که از پلیمرها گفتگو می شود موادی مورد نظر است که وزن مولکولی آنها ممکن است به میلیونها برسد.
در ارتباط با طبقه بندی پلیمرها اختلاف قابل ملاحظه ای از گذشته تا به حال وجود دارد. این اختلاف به ویژه برای دانشجویان مبتدی که باید متوجه باشند یک طبقه بندی صحیح و عامه پذیری برای پلیمرها وجود ندارند صادق است. همراه با توسعه علوم پلیمرها، استفاده از دو نوع طبقه بندی در ارتباط با این ترکیبات معمول شد. در یکی از آنها پلیمرها به دو دسته افزایشی و تراکمی تقسیم بندی می شوند و در طبقه بندی دیگر به پلیمرهای مرحله ای و زنجیری قرار می گیرند. بطوری که واژه های تراکمی و مرحله ای، همچنین افزایشی و زنجیری معمولا بطور مترادف به کار گرفته می شوند. گرچه اغلب با استعمال مترادف این واژه ها مواجه هستیم ولی این حالت عام نیست چرا که دو طبقه بندی از دو مبنای متفاوت طبقه بندی نشات می گیرند. مبنای طبقه بندی تراکمی، افزایشی، اساسا ترکیب و یا ساختار پلیمرهاست در حالی که در نوع مرحله ای زنجیری مکانیسم واکنش های پلیمریزاسیون مورد نظر می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):