برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور (جلد دوم) (فاز دوم: بررسی و شناخت متولیان صنعت در کشور ایران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به اینکه شناخت متولیان صنعت کشور در راستای بررسی و مطالعه ساختار و برنامه ریزی بخش صنعت کشور انجام می پذیرد لذا در این مطالعه چند محور اصلی مورد دقت قرار گرفته است.
الف) شناخت اهداف:
توجه و دقت در ماموریت اصلی و اهداف اهمیت و جایگاه هر سازمان یا وزارتخانه در بخش صنعت را روشن می نماید لذا در این گزارش اهداف و شرح وظایف آنها و میزان اولویت فعالیت ها مورد بررسی قرار می گیرد
ب) شناخت وظایف مرتبط:
مطالعه و بررسی شرح وظایف مرتبط با بخش صنعت، سطح و چگونگی انجام فعالیت های لازم در بخش صنعت را نشان می دهد. اینکه در ارتباط با نوع فعالیت صنعتی چه سطحی از فعالیت های سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا یا نظارت را مورد تاکید قرار داده اند توجه به شرح وظایف آنرا روشن می نماید.
ج) تشکیلات:
نوع وظیفه مند شدن سازمان یا وزارتخانه و نحوه فعالیت ها لزوما در قالب نظام و تشکیلات خاصی سازماندهی می گردد که توجه به جایگاه تشکیلاتی فعالیتهای مرتبط با پخش صنعت، اهمیت و میزان دخالت سازمان یا وزارتخانه را در این رابطه تبیین می نماید.
د) شرکتهای تحت پوشش:
گستردگی حیطه فعالیتهای یک سازمان یا وزارتخانه را با توجه به اهمیت و تعدد شرکتهای صنعتی تحت پوشش می توان مورد ملاحظه قرارداد. لذا در این تحقیق سعی شده است حتی الامکان آخرین اطلاعات راجع به شرکت های صنعتی کشور جمع آوری و مورد شناسایی قرار گیرد و میزان دخالت هر متولی در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به چهار مورد فوق الذکر متولیان صنعت شناخته شده و نقش هر یک در ساختار برنامه ریزی بخش صنعت مورد بررسی قرار می گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):