نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی شرایط رشد و تکثیر باکتری های حل کننده فسفاتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
یخچالی باقر (مسئول طرح)
افضل القوم امیرحسین (همکار طرح)
شورگشتی حسن (همکار طرح)
صیامی امیر (همکار طرح)
یگانگی پریوش (همکار طرح)
علوی ولوکلایی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

فسفر یکی از عناصر مهم و ضروری برای رشد و بقاء گیاهان است. کمبود فسفر در میزان رشد و باردهی گیاهان به شدت موثر است. برای تامین فسفر مورد نیاز گیاهان از کودهای فسفره استفاده می شود که در شرایط خاک مقدار زیادی از آن به صورت نامحلول در آمده و از دسترس گیاه خارج می شود. استفاده از کودهای بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های حل کننده فسفات باعث حل شدن فسفر نامحلول و کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود.
تولید مطلوب و مقرون به صرفه کودهای بیولوژیک مستلزم تولید انبوه میکروارگانیسم های تشکیل دهنده آن با استفاده از محیط کشت و فرآیند فرمانتاسیون مناسب است. در تحقیق قبلی دو باکتری حل کننده فسفات به نامهای
P5 وP13 از خاکهای مناطق مختلف کشور جداسازی و شناسایی شده و کاربرد آنها بعنوان کود بیولوژیک بررسی و تایید گردیده است.
در این تحقیق محیط کشتهای مختلف از نظر رشد و تکثیر باکتریهای فوق مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که این باکتریها روی محیطهای پیچیده و نیمه معین به خوبی رشد می کنند. برای تعیین ترکیب بهینه محیط کشت از روش آماری تاگوچی برای طراحی محیط کشت و بهینه سازی آن استفاده شد.آزمایش های در فلاسک و فرمانتور نشان داد که باکتری
P5 روی محیط نیمه معین به تراکم سلولی بالا (جذب نوری کشت 25) و باکتری P13 روی محیط پیچیده به تراکم سلولی نسبتا بالا (جذب نوری کشت 18) در زمان کشت کوتاه 8.5 ساعت می رسند. همزمانی رشد دو باکتری در فرمانتور از دیدگاه صنعتی و فرآیند تولید کود بیولوژیک حایز اهمیت است.

 
 
Title:Abstract:

Phosphorus (P) is one of the most important and essential elements for plant growth and development. Insufficient phosphorus in the soil has high effect on the plant growth and productivity. Chemical Pi fertilizer is used to provide the phosphorus for the plants which in the soil environment is mostly fixed into insoluble form and become unavailable to the plants. Using biofertilizers containing Pi solubilising bacteria (PSB) hydrolyses P from various phosphate compounds resulting in decreasing application of the chemical Pi fertilizers.
Proper and economical production of biofertilizers is depend on the mass production of microorganisms formed the biofertilizer which is obtained by suitable culture medium and fermentation process.
In the previous project, two Pi solubilising bacteria named P5 and P13 from soil samples collected from various regions of Iran were isolated and characterized. The application of these bacteria as biofertilizer was investigated.
In the present project, various culture media for growth and proliferation of the bacteria (P13 and P5) were investigated. The results showed that the bacteria could grow in the complex and semi-defined media properly. The Taguchi statistical method was used for design and optimization of the culture medium. The results of the optimization in the flask and fermentor indicated that the P5 could grow on the semi-defined medium to high cell density up to optical density (OD550) of 25 and P13 grew in the complex medium and reached to OD550=18 in short cultivation time of 8.5 hours. Growth of tow different bacteria forming biofertilizer into high cell density with the same time is important and valuable regarding industrial production of biofertilizer.Keyword(s):