برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بافت پارچه از نخ های پلی پروپیلن برای مصرف در قالب گیری بتن (فاز اول)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل واگذاری است
نمونه نیمه صنعتی قالب پارچه ای
تعریف پروژه تکمیلی (در دست تهیه)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

ژئوتکستایل ها یکی از مهمترین انواع منسوجات صنعتی هستند که در پروژه های عمرانی و ژئوتکنیک کاربرد دارد. در طرح حاضر، امکان تولید یک نوع ژئوتکستایل به عنوان قالب پارچه ای جهت بتن ریزی بسترهای سست، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، ابتدا منسوجات صنعتی معرفی شدند و کارکردها، کاربردها و خصوصیات ژئوتکستایل ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عوامل موثر بر تخریب بستر آبراهه ها و سواحل و روش های حفاظت از آنها با تأکید بر ژئوتکستایل ها ارایه گردید. در انتهای این طرح، با طی مراحل مختلفی نظیر طراحی ساختار مناسب قالب و انتخاب نوع نخ های مصرفی و تجهیزات مورد نیاز، نمونه قالب پارچه ای بافته شد و پس از آماده سازی، عملیات تزریق بتن در آن صورت پذیرفت.
نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگی های قالب پارچه ای و ارزیابی کیفی عملیات بتن ریزی، نشان داد که منسوج تهیه شده قابلیت نگهداری بتن را جهت دست یابی به یک قالب بتنی دارد. همچنین در مقایسه ویژگی های قالب پارچه ای با نمونه محصولات مشابه، مشخص گردید که تقریبا محدوده استحکام کششی منسوج بافته شده مناسب می باشد و مقادیر ازدیاد طول تا حد پارگـی و وزن واحد سطح آن بیشتر است.کلیدواژگان: منسوجات صنعتی، قالب پارچه ای، سواحل و بستر رودخانه، طراحی، خواص فیزیکی و مکانیکی، بتن

 
 
Title:Abstract:

Geotextile is one of the most important types of industrial textiles which are used in reinforcing shorelines. In this paper, the feasibility of producing geotextile tubes in order to strengthen soft foundation of riverbanks was investigated. For this purpose, at first, technical textiles were identified. Then, properties and applications of geotextiles were investigated. Follow on from what we investigated, a type of geotextile tube was designed. Then, required materials and instrumentation were supplied. After that, the designed geotextile was produced. After preparation of woven geotextile, concrete – filling operation was done. Finally produced samples were tested.
The results showed that, the geotextile tube is able to keep the concrete. In the other hand, produced geotextile is applicable as a concrete style. In compare with similar samples, tensile strength is in acceptable rang. Also, elongation and unit weight of produced samples are more than those of similar samples.Keyword(s): Technical Textile, Geotextile tube, Shorelines, Design, Physical and Mechanical Property, Concrete