برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ساختار و نقش نهادهای مختلف در هدایت و برنامه ریزی صنعتی کشورهای مختلف و تدوین پیشنهادات لازم برای پویاسازی ساختار و سازمان صنعتی کشور (جلد دوم) (فاز اول: شناسایی و بررسی اطلاعات و منابع موجود)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
معتمدی ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در تهیه و تنظیم این کتاب از دو منبع تجربیات تاریخی و تئوریهای جدید و نظریات متفکرین استفاده شده است. در بخش اول بمنظور آشنایی بیشتر با فعالیتهای توسعه اقتصادی در ممالک مختلف جهان و مقایسه آنها با وضع کشور ایران به بررسی برخی از تلاشهای ملل مختلف در راه رسیدن به پیشرفت و توسعه صنعتی پرداخته شده است. که بیشتر کشورهایی چون انگلستان، آلمان، ژاپن و ... مدنظر بوده است. انگلستان به این جهت انتخاب شده که پیشرو ممالک در نهضت انقلاب صنعتی بوده است. انگلستان به این جهت انتخاب شده که پیشرو ممالک در نهضت انقلاب صنعتی بوده است، اسپانیا کشوری است که روی ندانم کاریهای زمامدارانش بیشترین و عالیترین فرصتهای پیشرفت صنعتی را از دست داده است و ژاپن کشوری که علی رغم فشارهای خارجی و محدودیت منابع موفق به پیشرفت اقتصادی می گردد.
در این کتاب توسعه اقتصادی تعریف و ضرورت آن در اجتماعات بشری توجیه گردیده و لزوم برقراری نظم صنعتی در کشورهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است که در این فصل نظرات مختلفی بر له و علیه صنعتی شدن مطرح شده که مورد تحلیل قرار گرفته است.
در قسمت دیگری عوامل مختلف توسعه اقتصادی شامل منابع طبیعی، سرمایه، بازار فروش، دانش تولید، و جمعیت و ... مورد بررسی قرار گرفت که در بررسی هر یک از این موارد که در مباحث توسعه اقتصادی بعنوان موانع پیشرفت شناخته شده اند، در ابتدا این مساله در سطح جهانی مطالعه و بررسی شده و در پایان با توجه به وضعیت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):