برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آلومینای کروی در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
بشارتلو نرجس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما
نمونه سازی.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

از مهمترین کاتالیست ها در صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینای فعال می باشد که به شکل های کروی، پودری، اکسترود و...، در اندازه های مختلف، به عنوان کاتالیست، پایه کاتالیست و یا جاذب استفاده می شود که معمولا شکل کروی گاماآلومینا به دلیل مقاومت مکانیکی بیشتر، سهولت پرکردن و کارآرایی بیشتر آن در سیستم های بستر ثابت، ترجیح داده می شود. در این تحقیق روش Oil-Drop به عنوان مناسب ترین روش ساخت گاماآلومینای کروی انتخاب شد که بومی سازی روش، بررسی پارامترهای موثر در مراحل مختلف ساخت یا بهینه سازی روش، ارزیابی Scale-up سیستم از مهمترین گامهای بعدی در این تحقیق بوده است. در این راستا پارامترهای مهم ارزیابی شده به شرح ذیل می باشد:
تهیه هیدروسل با ترکیب درصد مناسب از رفلاکس محلول از یک نمک آلومینیم با پودر آلومینیم، تهیه سل با ترکیب مناسب از هیدروسل و یک باز ضعیف مناسب (هگزامتیلن تتراآمین)، پیدا کردن مایع غیرقابل امتزاج با آب مناسب، درجه حرارت و زمان ماندگاری در روغن، درجه حرارت و زمان ماندگاری در محلول قلیایی، درجه حرارت آون و کوره در مراحل خشک کردن و کلسیناسیون.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):