برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی، اثر بخشی و آسیب شناسی برنامه تهدید های فرهنگی اجتماعی استانی و شهرستانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سپاه کربلای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه پیشنهاداتی به سپاه کربلای استان جهت برنامه ریزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی تهدیدات اجتماعی استان مازندران.
- بررسی آسیبهای اجتماعی استان.
- نیازسنجی برنامه های مقابله با تهدیدات اجتماعی.
- آسیب شناسی برنامه های مقابله با تهدیدات اجتماعی
.
- بررسی میزان اثربخشی برنامه های مقابله با تهدیدات اجتماعی
.
مراحل طی شده و روش های اجرایی: روش پژوهش میدانی بوده است که برای انجام آن از روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 100 نفر از کارشناسان ارشد نیروی انتظامی، شهرستان ها، شوراها، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه، کارشناسان سپاه، مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها و... تشکیل می دهند.
نتایج طرح: نتایج بررسی نشان داده است که از نگاه اکثر کارشناسان به ترتیب بدحجابی، اعتیاد به مواد مخدر، فروش مواد مخدر، سرقت و اعمال منافی عفت از مهمترین آسیبهای اجتماعی استان هستند. مهمترین عامل تهدیدات اجتماعی در استان بیکاری، وضعیت اقتصادی نابسامان، ماهواره، اینترنت می باشد. این پژوهش اثربخشی برنامه های مقابله با تهدیدات اجتماعی را بسیار ضعیف ارزیابی کرد. به عبارت دیگر از دیدگاه 80 درصد از پاسخگویان روشهای کنونی برای مقابله با تهدیدات اجتماعی استان کارساز نیستند و باید روشهای علمی جدیدتری مورد استفاده قرار بگیرد.
در نهایت برنامه هایی برای مقابله با تهدیدات و آسیبهای اجتماعی استان ارایه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):