برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گزنه بر جوانه زنی و رشد اولیه ریحان و شنبلیلهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

این آزمایش اثر آللوپاتی عصاره آبی گزنه بر روی جوانه زنی و رشد اولیه ریحان و شنبلیله را بررسی می کند.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این آزمایش گیاه گزنه از سطح مزارع شهر ساری جمع آوری شد. به منظور تهیه عصاره آبی، ابتدا پودر گزنه به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در آب مقطر خیسانده شد (50 گرم پودر در 500 میلی لیتر آب مقطر) و پس از عبور از کاغذ صافی از محلولهای حاصل محلولهایی با غلظت صفر (شاهد)، %25، %50، 575 و %100 حجمی تهیه گردید. سپس تعداد 20 عدد بذر ریحان و شنبلیله در پتری دیش قرار گرفت و به هر پتری دیش 6 میلی لیتر از محلول تیمار مورد نظر اضافه شد. شمارش بذور به صورت روزانه انجام گرفت و در پایان طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد. در این مطالعه برای آنالیز داده های مربوط به هر گیاه به طور جداگانه از طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. آنالیز آماری طرح توسط نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میانگین ها توسط روش دانکن انجام گردید.
نتایج طرح: اثرات کلیه عوامل بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر خشک گیاهچه ریحان و شنبلیله کاهش یافت. نتایج نشان داد عصاره آبی درمنه بر صفات مورد مطالعه اثر بازدارندگی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):