برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت مشترکین شرکت گاز استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
حسنی علی جان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت ملی گاز استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ سخنرانی در شرکت گاز استان درباره نتایج طرح و ارائه راهکار جهت افزایش رضایتمندی مشترکین
ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی میزان رضایت مشترکین از نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز.
بررسی میزان رضایت مشترکین از کیفیت خدمت رسانی شرکت گاز.
بررسی میزان رضایت مشترکین از نحوه اطلاع رسانی شرکت گاز.
بررسی میزان رضایت مشترکین از گشت امدادرسانی شرکت گاز.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 14000 نفر از مشترکین شرکت گاز استان اجرا شده است حجم نمونه 10 درصد جامعه اماری بوده است. نمونه گیری با استفاده از نرم افزار ایسپا در 7 ناحیه صورت گرفته است.
نتایج طرح
: میزان رضایت از اشتراک پذیری گاز %33 درصد می باشد. میزان رضایت در مورد کیفیت خدمات هنگام کنتور خوانی 72. 2% می باشد میزان رضایت در مورد کیفیت خدمات زمان توزیع قبض %3.71 بوده است. میزان رضایت در مورد کیفیت خدمات تعویض کنتور خراب %3.50 می باشدمیزان رضایت در مورد قابلیت دسترسی به پرسنل گاز استان %8.13 بوده و میزان رضایت درمورد زمان ارایه خدمات پس از اشتراک %4.47 بوده است. میزان رضایت در خصوص تعرفه و گاز بها در مقایسه با دیگر سازمانها %1.36 می باشد. میزان رضایت در مورد مقررات موجود در ادارات گاز استان %5.43 بوده است. میزان رضایت در خصوص شفافیت پاسخگویی شرکت گاز %7.51 می باشد. میزان رضایت در مورد ارتباطات و اطلاع رسانی %3.57 می باشد. میزان رضایت شما در مورد عملکرد شرکت گاز در زمان حوادث %3.48 بوده است. میزان رضایت در خصوص کیفیت خدمات محصولات %7.47 می باشد میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز %60 می باشد. اطلاع رسانی مسوولین در خصوص بروز مشکل گاز %7.45 بوده است. میزان رضایت از عملکرد شرکت گاز استان در حل بحران گاز گذشته %4.35 می باشد. میزان رضایت شما از بـِروز بودن امکانات شرکت گاز %3.41 بوده است. میزان رضایت عمومی شما شرکت گاز مازندران %1.52 می باشد. میزان رضایت شما از گشت امداد رسانی گاز %50 می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):